ביטוח חיים

המדריך המלא לביטוח חיים

ביטוח חיים הוא פיצוי המשולם למבוטח במקרה של פטירה. המבוטח קובע את סכום הביטוח שאותו הוא מבקש לרכוש, ואת זהות המוטבים שיקבלו את הפיצוי במקרה של פטירה.
ביטוח החיים נועד להגן על התא המשפחתי, ועל קרובים אחרים שעלולים להיפגע כלכלית, במקרה שאחד מבני המשפחה נפטר.

כן, חברת הביטוח משלמת את ביטוח החיים גם במקרה של פטירה בשעת מלחמה, בין אם נסיבות הפטירה קשורה ישירות או בעקיפין למלחמה, ובין אם לאו.

החריג היחיד שבו חברת הביטוח לא תשלם את ביטוח החיים, היא במקרה של התאבדות בשנת הביטוח הראשונה לפוליסה, או בשנה הראשונה מיום חידוש הכיסוי הביטוחי, במקרה שהפוליסה בוטלה וחודשה.

ביטוח חיים המשולם מחברת ביטוח מתקבל כסכום חד-פעמי. עם זאת, יש אפשרות לרכוש ביטוח חיים הכולל מנגנון תשלום כקצבה חודשית, ואף ניתן לשלב בין שני סוגי הכיסויים.

ביטוח החיים משולם למוטבים, כפי שנקבעו בפוליסה.

המוטב יכול להיות כל אחד, כפי שקבע המבוטח.

האפשרות הפשוטה ביותר היא לפנות לסוכן, חברת הביטוח או קופת הגמל הרלוונטית, ולברר מי המוטבים. אם רוצים לבדוק עצמאית, ניתן להיכנס לאזור האישי שלכם בחברת הביטוח, ולהוריד את הדוח השנתי האחרון, שנשלח ב-31 במרץ עבור השנה הקודמת. בחלק ד' של הדוח, מופיע חלק שנקרא "מוטבים". עם זאת, לא מפורטים שם שמות המוטבים, אלא רק אם נקבעו מוטבים, ומתי. אם לא נקבעו מוטבים, חשוב לקבוע, כי אחרת הכספים יועברו ליורשים, שאינם בהכרח מי שהמבוטח היה מבקש להעביר אליהם את הכסף. גם תאריך קביעת המוטבים חשוב – אם למשל נולד ילד מאז פתיחת הביטוח, צריך לעדכן את הנתונים כדי להוסיף אותו לרשימת המוטבים.

מוטב רגיל ניתן לקבוע או לשנות בכל עת, מבלי לקבל את הסכמתו. לעומת זאת, קביעת מוטב בלתי חוזר (שכיח בעיקר במשכנתאות) נועדה להבטיח את תשלום הפוליסה לאותו מוטב, בלי שהמבוטח יוכל לשנות את המוטבים, את סכומי הביטוח, או להפסיק את תשלום הפרמיה על דעתו בלבד, מבלי שקיבל את הסכמתו בכתב של המוטב הבלתי חוזר.

בוודאי, ניתן לעדכן מוטבים בכל עת, כאשר ההוראה האחרונה שהתקבלה בדבר מינוי המוטבים תקבע מי זכאי לתשלום סכום הביטוח במקרה של פטירה.

אם לא נקבעו מוטבים, ביטוח החיים ישולם ליורשים של הנפטר. היורשים הם בן/בת הזוג, ילדים וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם, או הורי הורים וצאצאיהם. במקרה שלא נקבעו מוטבים, החלוקה השכיחה בהתאם לחוק הירושה היא 50% מסכום הביטוח לבן/בת הזוג, ו-50% הנותרים בחלוקה שווה בין הילדים.

אם הצוואה נערכה מאוחר לקביעת המוטבים בפוליסה (ככל שנקבעו), ונקבעו בה הוראות תשלום אחרות ביחס לפוליסת הביטוח, הצוואה תגבר על הוראת מינוי המוטבים, כך שחברת הביטוח תשלם את סכום הביטוח בהתאם למה שנקבע בצוואה.

בוודאי. אם לא נרשמו מוטבים, במקרה של פטירה חברת הביטוח תדרוש צו ירושה או צו קיום צוואה. תהליך הוצאת הצו עלול לארוך כמה חודשים, ולעכב את הגשת התביעה וקבלת הפיצוי מחברת הביטוח. לכן, מומלץ לעדכן מוטבים, ולוודא אחת לתקופה אם נדרש לבצע שינוי, למשל במקרה שנולדו ילדים. כמו כן, חשוב לדעת שבמקרה שיוגשו התנגדויות לצו הירושה או לצו קיום הצוואה, התהליך עלול להסתיים לאחר שנים של דיונים בבית המשפט, ורק אז הזכאים יוכלו לקבל את סכום הביטוח.

במקרה שמוטב נפטר, ולא נקבע מראש מוטב חלופי, יורשי המוטב שנפטר הם אלו שיהיו זכאים לקבל את הכסף.

לא, פוליסת ביטוח חיים אינה ניתנת לעיקול לטובת נושים, כי הזכות לקבלת פיצוי קמה רק אחרי מות המבוטח, אינה מהווה חלק מנכסיו, ובהתאם לכך לא ניתנת לעיקול.

ביטוח חיים פטור ממס, בכל מקרה שבו המוטב הוא קרוב משפחה של המבוטח.
אם המוטב אינו קרוב משפחה, מה שיעור המס שישולם על סכום הביטוח?
אם המוטב שנקבע בפוליסה אינו נכלל בהגדרה של "קרוב", תשלום כספי הפוליסה חייב בתשלום המס השולי של המוטב.

קרוב לצורך קבלת פטור ממס על כספי הביטוח הוא בן/בת זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה, לרבות צאצא של אח/אחות או אח/אחות של הורה.

בהחלט. ניתן לבטל או להקטין את סכומי ביטוח החיים בכל עת, בהודעה בכתב. ביטול פוליסת ביטוח חיים ייכנס לתוקף החל מה-1 בחודש הקלנדרי העוקב למועד בקשת הביטול.

ניתן לרכוש ביטוח חיים החל מגיל 18, וברוב המקרים עד גיל 60.

כן, ביטוח החיים לרוב מסתיים עד גיל 80.

לא, ביטוח חיים אינו כולל מרכיב חיסכון, כלומר אין זכאות לכל פיצוי אם תקופת ביטוח החיים הסתיימה, והמבוטח עודנו בחיים.

ביטוח חיים נועד להגן על הקרובים ולאפשר לבני המשפחה להמשיך ולכלכל את עצמם בעזרת הפיצוי, במקרה של פטירת המבוטח. לכן, אין מגבלה ככל שסכום הביטוח המבוקש הגיוני ותואם את הצורך הכלכלי של התא המשפחתי. עם זאת, בסכומי ביטוח גבוהים (לרוב מעל 4 מיליון ₪), חברת הביטוח עשויה לבחון את הצורך בסכומי הביטוח המיוחדים.

אין כל מניעה לרכוש ביטוח חיים בכמה חברות ביטוח במקביל. במקרה של פטירה, כל חברות הביטוח ישלמו את הפיצוי המגיע למבוטח, ללא קשר לסכומי ביטוח אחרים, וללא קיזוזים.

כן, סכום ביטוח החיים שומר על ערכו הריאלי, וצמוד למדד המחירים לצרכן (חיובי או שלילי), בדיוק כפי שפרמיית הביטוח החודשית מתעדכנת.

בהחלט, ניתן לרכוש ביטוח חיים החל מגיל 18, כולל חיילים בשירות סדיר.

בהחלט, ניתן לרכוש ביטוח חיים גם בעת שירות מילואים.

אחרי מילוי הצעה לפוליסת ביטוח חיים, חברת הביטוח צריכה להודיע למבוטח כי התקבל לביטוח, ובאילו תנאים. לאחר קבלת ההודעה, ובכפוף לקבלת אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או הוראת קבע) בחברת הביטוח, הפוליסה נכנסת לתוקף, החל ממועד תחילת הביטוח כפי שנקבע בהצעת הביטוח, בתנאי שהמבוטח בחיים במועד זה.

חברת הביטוח תכבד את הצעת הביטוח, כאילו המבוטח לא נפטר, ותשלם את מלוא סכום הביטוח בהתאם לתנאים שבהם הייתה מקבלת מבוטח בעל אותם מאפיינים שעודנו בחיים.

בהחלט, כחלק מההצעה לרכישת פוליסת ביטוח, המבוטח נדרש לענות בצורה כנה ומלאה על שאלות רפואיות, לרבות ויתור על סודיות רפואית. בהתאם לכך, חברת הביטוח רשאית לקבל את המבוטח בתנאים רגילים, לבקש תוספת למחיר הפרמיה בגין מצבו הרפואי, או לדחות את ההצעה לביטוח.

בהחלט. במסגרת ההצעה לרכישת פוליסת ביטוח חיים, יש לפרט תחום עיסוק ותחביבים מסוכנים. אם העיסוק או התחביב מוגדרים כבעלי רמת סיכון גבוהה, חברת הביטוח עשויה לבקש תוספת תשלום, או לדחות את ההצעה לביטוח.

כן. הבנקים בישראל מחייבים לערוך ביטוח חיים בגובה סכום ההלוואה במסגרת המשכנתא, כדי לוודא את פירעון המשכנתא במקרה של פטירת אחד הלווים החתומים על המשכנתא. כלומר, ביטוח משכנתא הוא למעשה ביטוח חיים על סכום המשכנתא, ובמקרה של פטירה, חברת הביטוח תשלם את יתר המשכנתא לבנק.

לא, הבנק יקבל רק את הסכום הנדרש לכיסוי המשכנתא במלואה, לרבות קנס פירעון מוקדם. הפרש סכום הביטוח ישולם למוטבים (בנוסף לבנק), ככל שנקבעו בפוליסת הביטוח או ליורשים. למשל, אם יתרת המשכנתא עומדת על 1,000,000 ₪ והפוליסה עומדת על 1,200,000 ₪, הפרש סכום הביטוח (200,000 ₪) ישולמו למוטבים (אם נקבעו) או ליורשים.

לא, התשלום משתנה מדי שנה בהתאם לגיל המבוטח. ככל שמתבגרים, הסיכוי לפטירה עולה, וגדל גם הסיכון למימוש הפוליסה מבחינת חברת הביטוח. לכן, התשלום מתייקר עם השנים.

כן, אפשר לקבל החזר מס של עד 25% מהתשלום השנתי של ביטוח החיים, עד תקרת החזר של כ-1,400 ₪ בשנה, בתנאי שבעל הפוליסה הוא תושב ישראל.

כן, הטבת המס בסך עד 25% מתשלום הביטוח השנתי ניתנת גם לשכירים וגם לעצמאים.

כן, יש תקרה משותפת להטבות מס על ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, והפקדות עצמאיות לקופת גמל. שיעור ההטבה משתנה בהתאם לאופי ההפקדה: עד 35% עבור הפקדות לקופת גמל במעמד עצמאי, ועד 25% עבור ביטוח חיים או ביטוח אובדן כושר עבודה.

לכן, במקרה של הפקדות גם לקופת גמל וגם לביטוח חיים, רצוי למצות תחילה את הטבת המס על קופת גמל, כי שיעור הזיכוי גבוה יותר. עם זאת, מאחר שלא רבים מפקידים לקופת גמל במעמד עצמאי, לרוב ניתן וכדאי לנצל את מלוא תקרת ההחזר על ביטוח חיים, בשיעור של עד 1,400 ₪ בשנה.

בהחלט, ביטוח משכנתא הוא ביטוח חיים לכל דבר, ומזכה בהחזר מס של עד 25% מגובה הפוליסה השנתית.

בהחלט, אפשר להעביר את הטבת המס לבן/בת הזוג, ואפילו לבן משפחה אחר, הורה או ילד בגיר.

ניתן לממש את הטבת המס על ביטוח חיים באמצעות הגשת בקשה להחזר מס. את הבקשה ניתן להגיש באופן עצמאי לרשות המיסים בכתובת זו, או באמצעות יועץ מס, רואה חשבון, או חברה להחזרי מס.

ביטוח חיים יכול להיות במסגרת פוליסת ביטוח פרטית, או במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים. על מנת לבדוק מהם סכומי הביטוח העדכניים בפוליסה, ניתן לפנות לאתר הר הביטוח (ללא תשלום), או לאתר המסלקה הפנסיונית (עלות סמלית של 18 ₪).

כלכלית ועקרונית, אין סיבה. עם זאת, המצב הרפואי לרוב משתנה על השנים, לכן גם לרווקים כדאי לשקול לרכוש ביטוח חיים בתנאים רגילים, במקום לרכוש בעתיד ביטוח יקר יותר, בשל מצב רפואי או דחייה של חברת הביטוח.

בהחלט. תעריף הביטוח למעשנים לרוב יקר בשיעור של כ-50% מהתעריף למבוטחים שאינם מעשנים.

כן. מבוטחים שעשו פוליסת ביטוח חיים בתעריף של מעשנים, והפסיקו לעשן לתקופה של מעל שנתיים או שלוש (תלוי במדיניות של חברת הביטוח), יכולים להצהיר על כך ולהוזיל בשיעור של עד 50% את מחיר הפרמיה, לאחר התאמת התעריף ללא-מעשנים.

לא, אין צורך לעדכן את חברת הביטוח על התחלת עישון.

לא, אין צורך לעדכן את חברת הביטוח על הרעה במצב בריאותי.

לא, אין צורך לעדכן את חברת הביטוח על שינוי עיסוק או תחביב חדש.

אין תשובה חד-משמעית לגבי גובה ביטוח החיים המומלץ. רצוי לבצע מיפוי של הצרכים, הכולל את אובדן ההכנסות הצפוי לתא המשפחתי, הגנות קיימות נוספות לרבות חסכונות, גילאי בן/בת הזוג והילדים, הוצאות עתידיות שוטפות, הוצאות עתידיות חד-פעמיות צפויות, ולקבוע בהתאם לכך מהו סכום הביטוח הרצוי, נכון למועד התכנון.

בקרנות הפנסיה החדשות, כן. קרן הפנסיה תשלם קצבת שאירים חודשית לאלמן/ה והילדים, בהתאם לתקנון הקרן.
לעומת זאת, מבוטחים באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות (שאליהן ניתן היה להצטרף עד מרץ 1995) אינם מכוסים במקרה של פטירה עקב אירוע טרור או מלחמה, וקרן הפנסיה הוותיקה לא תשלם קצבת שאירים לאלמן/ה ולילדים עד גיל 21, מאחר שעל פי תקנון הקרנות הוותיקות, אם קיים פיצוי מגורם ממשלתי (במקרה שקיים כזה), קרן הפנסיה לא תשלם פיצוי.

עוד מוקדם לקבוע, אך אין ספק שחברות הביטוח צפויות לשלם תגמולי ביטוח משמעותיים בגין ביטוחי חיים, בעקבות האירועים שחווינו, והאירועים שלצערנו עוד עלולים לקרות, ולהשפיע על התעריפים של ביטוח חיים. אך גם אם כך יקרה, זה ישפיע רק על פוליסות חדשות, ולא על פוליסות קיימות, וגם זאת בכפוף לאישור של רשות שוק ההון.

בהחלט. במקרה של פטירה, החיסכון הצבור בקרנות השתלמות, וכספי תגמולים מקופות גמל ופוליסות ביטוחי מנהלים, ישולמו כסכום פטור ממס למוטבים שנקבעו, או ליורשים (אם לא נקבעו מוטבים). חשוב להבחין בעניין זה בין כספי תגמולים הפטורים ממס במקרי פטירה, לבין כספי פיצויים ממעסיקים קודמים והמעסיק הנוכחי, שעלולים להיות חייבים במס בידי השאירים שזכאים להם על פי חוק פיצויים פיטורים.

אפשר לבצע השוואת עלויות של ביטוח חיים באתר רשות ההון. חשוב לציין כי המחירים באתר הם המחירים המלאים, לפני הנחות והטבות שונות.

אפשר לבצע השוואת עלויות של ביטוח חיים באתר רשות ההון. חשוב לציין כי המחירים באתר הם המחירים המלאים, לפני הנחות והטבות שונות.

להלן כמה דוגמאות לגילאים מייצגים עבור גבר/אישה, מעשנים/לא מעשנים.

הנתונים מתוך מערכת SMS ועבור חברת הביטוח מגדל

מין

גיל

סכום ביטוח

מעשן

עלות חודשית לפני הנחה

גבר

20

100,000

לא

6

גבר

20

100,000

כן

9

גבר

30

100,000

לא

6

גבר

30

100,000

כן

9

גבר

40

100,000

לא

7

גבר

40

100,000

כן

14

גבר

50

100,000

לא

20

גבר

50

100,000

כן

38

גבר

55

100,000

לא

33

גבר

55

100,000

כן

62

אישה

20

100,000

לא

3

אישה

20

100,000

כן

6

אישה

30

100,000

לא

3

אישה

30

100,000

כן

6

אישה

40

100,000

לא

6

אישה

40

100,000

כן

9

אישה

50

100,000

לא

19

אישה

50

100,000

כן

28

אישה

55

100,000

לא

28

אישה

55

100,000

כן

41

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר