מדיניות הגנה על הפרטיות, הסודיות והשימוש באתר

ירח סוכנות לביטוח (להלן – “החברה“) הנה בעלת רישיון לעסוק בתיווך בעסקות ביטוח בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ועוסקת במתן הלוואות ללווים פרטיים משוק הביטוח והפיננסים. 

כל המידע שנמסר לחברה לצורך קבלת הלוואה, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של החברה, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. 

מערכות המחשוב של החברה רשומות כמאגר מידע כדין המנוהל ומאובטח בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017.

שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. 

במסירת המידע לצורך קבלת הלוואות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו למתן ההצעות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם.   

אם החברה תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. 

החברה תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך מתן הלוואות ולקיום חובות המוטלות על החברה על פי דין. החברה תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר.

כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי החברה;

החברה תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. 

נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והחברה תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. 

נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל-  ofs@ofs.co.il

החברה תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. 

החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר, מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. 

החברה משתמשת באמצעים מתקדמים לשם אבטחת המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. החברה אינה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג’ שאיננו מורשה וזאת, כל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים של החברה ו/או למחשבים שלה, כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לגופים מוסדיים ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימושים אסורים באתר. כל הזכויות בתוכן המופיע באתר שייכים במלואם לחברה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, מראש ובכתב. 

כל שימוש אשר נועד להגביל, להפריע או למנוע את פעילות האתר ו/או את שימושם של משתמשים אחרים באתר, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש הללו. החברה תהיה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין על מנת למנוע כל פעילות מפרה.

לצורך ייעול ושיפור השימוש באתר, החברה עשויה לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שנשלח לדפדפן שבו המשתמש עושה שימוש והם עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפות המשתמש ופעילות שביצע באתר (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב המשתמש או לבצע בו פעילויות כלשהן).

יובהר כי באפשרות המשתמש בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies  על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבו המשתמש עושה שימוש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies  או שיודיע למשתמש כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלו. עם זאת, ככל שמשתמש יבחר שלא לאפשר גישה לקבציי הCookies- חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ובנוסף ייתכן כי פרטיו האישיים לא ישמרו באתר וכיו”ב.

כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לקבלת הלוואה. הפרסומים אינם מהווים הצעת הלוואה, הצעה לכריתת חוזה הלוואה או התחייבות לתעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. 

הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. 

התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של החברה והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהחברה בכתב ומראש.

בברכת גלישה נעימה.

ט.ל.ח