סכומים ותקרות
לשנת המס 2024

עדכון תקרות וסכומים לשנת המס 2024

הנושא

סכום חודשי 

סכום שנתי

הסעיף בפקודת מס הכנסה

הערות

 שווי נקודת זיכוי

242 ש"ח

2,904 ש"ח

 33 א'

סף המס – ההכנסה המרבית שעד אליה לא משולם מס בהתחשב בנקודות הזיכוי הבסיסיות המוענקות לכל תושב ישראל (2.25 לגבר ו-2.75 לאישה)

סף המס לגבר  = 5,445 ₪ בחודש ו-65,340 ₪ בשנה.

סף המס לאישה = 6,655 ₪ בחודש ו-79,860 ₪ בשנה.

תקרת "קצבה מזכה"

9,430 ש"ח

 109,440 ש"ח

9א(א)

את הפטור על קצבה מזכה, ניתן לקבל החל מגיל הזכאות (גיל פרישה או קבלת קצבה, עפ"י המאוחר).

סך הפטור החודשי התלוי בנוסחת הקיזוז (משיכת פיצויים בפטור ממס):  
9,430 ₪ *35% = 3,330.5 ₪
ובמונחי יתרת ההון הפטורה – 
 3,330.5 * 180 = 594,090 ₪

סך הפטור החודשי שאינו תלוי בנוסחת הקיזוז:

9,430 ₪ * 17% = 1,603.1 ₪
ובמונחי יתרת ההון הפטורה –
1,603.1 * 180 = 288,558 ₪.

סה"כ פטור מרבי לקצבה:

 9,430 ₪ * 52% = 4,903.6 ₪
ובמונחי יתרת ההון הפטורה = 882,648 ₪.

תקרת מענק עקב פרישה, הפטור ממס בעבור כל שנת עבודה

 

 13,750 ש"ח

 9(7א)

מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד במקרה שיש תקופות עבודה חופפות.

ניתן להגדיל את הפטור בשיעור של עד 50% במקרה שהמשכורת החודשית האחרונה נמוכה מתקרת הפיצויים הפטורה ובכל מקרה עד לתקרה.

תקרת מענק עקב פרישה הפטורה ממס בעבור כל שנת עבודה

 

 27,520 ש"ח

9(7א)

מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד במידה ויש תקופות עבודה חופפות.

 

פטור ממס לנכה או עיוור עבור הכנסה מיגיעה אישית (נכות מעל 365 יום)

 57,000 ש"ח

 684,000 ש"ח

 9(5)(א)1

הפטור ניתן למי זכאי לקצבה מכוח אחד החוקים הבאים בלבד:

א. חוק הנכים (תקבולים ושיקום) התשי"ט – 1959

ב. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל – 1970

פטור ממס לנכה או עיוור עבור הכנסה מיגיעה אישית (נכות מעל 365 יום)

37,100 ש"ח

445,200 ש"ח

9(5)(א1)

הפטור ניתן לנכה או עיוור שאינו זכאי לו מכוח חוק הנכים או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

תקרת "הכנסה מזכה" שהיא הכנסת עבודה

9,700 ש"ח

116,400 ש"ח

47(א)(1)(1)

 

תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

13,700 ש"ח

164,400 ש"ח

47(א)(1)(2)

 

תקרת הכנסה מזכה לקצבה

24,250 ש"ח

291,000 ש"ח

47(א)(5)

אם השכר המבוטח עולה על 24,250 ₪ אין זכאות לניכוי בהפקדות כעצמאי. הטבת המס שתינתן כזיכוי בלבד.

תקרת "הכנסה מזכה" לעצמאי

 19,400 ש"ח

 232,800 ש"ח

45א(ה)(2)

שיעור הפקדה מרבי 16%, אלא אם מדובר בעצמאי שזכאי לניכוי נוסף של 0.5%, וסה"כ הפקדה 16.5%. התנאי הוא שאין לעצמאי זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח אי כושר עבודה. מקסימום ההפקדה לשנה לעמית עצמאי הינה 38,412 ₪.

עמית מוטב

2,005.76 ש"ח

24,069 ש"ח

 

מינימום ההפקדה הנדרשת לטובת עמידה בהוראות עמית מוטב
(לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק).

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

15,712 ש"ח

188,544 ש"ח

 

המשכורת שעד אליה הפקדות המעסיק אינן נחשבות להכנסה בידי העובד.

כמו כן , בעת משיכה כדין (לאחר 6 שנים או 3 במקרה שהגיע לגיל הפרישה), הרווחים בגין הפקדות עד שכר זה יהיו פטורים ממס.

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

24,449.75 ש"ח

293,397 ש"ח

17(5א)

הפקדה מרבית של 13,203 ₪ בשנה או 1,102 ₪ בחודש מותרת בניכוי לעצמאי (4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרה).

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

1,710 ש"ח

20,520 ש"ח

9(16א) 
ו-9(16ב)

התקרה השנתית שבגינה בעת משיכה כדין הרווחים פטורים ממס. מומלץ להפקיד את מלוא הסכום ללא קשר לגובה ההכנסה החייבת והטבת הניכוי.

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/קצבה

5,572 ש"ח

66,900 ש"ח

34(ב)(2) לתקנות מס הכנסה – כללים לאישור וניהול קופ"ג

משיכה ללא מס עקב מיעוט הכנסות.

במקרה של משפחה חד הורית או זוג לו ילד אחד לפחות, הסכום מוכפל ועומד על 11,144 ₪.

ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים ו/או לקצבה ל"חבר בעל שליטה"

1,146 ש"ח

13,750 ש"ח

32(9)

הפקדה מעל 13,750 ₪ לשנה ועד 41,500 ₪ לשנה:

ההוצאה לא מוכרת לחברה בשלב ההפקדה ולא תותר לעולם. ההוצאה לתגמולים מותרת במלואה ללא תקרה.

השכר הממוצע במשק

12,536 ש"ח

150,432 ש"ח

 

 

2.5 שכר ממוצע במשק

31,340 ש"ח

376,080 ש"ח

 

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופ"ג לקצבה פטורה ממס.

שיעור ההפרשה המרבי הינו 7.5% ומכאן גובה ההפקדה המרבי החודשי למרכיב תגמולי מעסיק ואי כושר עבודה שאינו חייב בידי העובד בשלב ההפקדה הינו 2,350.5 ₪, והשכר המבוטח לפי שיעור הפקדה של 7.5% הינו 31,340 ₪.

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה חדשה

5,140 ש"ח

61,680 ש"ח

 

20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. מעל סכום זה ניתן להתחיל לחסוך גם בפוליסת מנהלים חדשה.

תקרת ההפקדה לפיצויים

41,500 ש"ח

498,000 ש"ח

3(ה3)(1א)

הפקדה חודשית מרבית לפיצויים ללא זקיפות שווי = 3,457 ₪

תקרת רצף קצבה אוטומטי (ברירת מחדל)

 

405,900 ש"ח

9(7א)(ז1)

התקרה היא הגבוה מבין 405,900 ₪ או משכורת מבוטחת ולא יותר
מ-41,500 ₪ * הוותק.

סכום צבירה מזערי

 

104,140 ש"ח

23(א1)(ב)

מאפשר משיכת תגמולים במס שולי בהתאם לעמידה בשלושה תנאים מצטברים:

1. הגעה לגיל פרישה חובה (67 גבר ואישה).

2. סך הצבירה בכל התוכניות לקצבה אינו עולה על סכום הצבירה המזערית.

3. לא משולמת לעמית קצבה מקרן פנסיה חדשה או פוליסת ביטוח, ואם משולמת היא אינה עולה על 5,012 ₪ – סכום הקצבה המזערי. 

סכום קצבה מזערי

5,012 ש"ח

 

23(א)(1)(א)(1)

קצבה מינימאלית נדרשת כתנאי בסיסי להיוון

פטור מריבית ליחיד שנולד לפני 1948

1,250 ש"ח

15,000 ש"ח

125ד(ג)(1)

 

פטור מריבית לזוג שנולד לפני 1948

1,530 ש"ח

18,360 ש"ח

125ד(ג)(2)

 

פטור מריבית עקב מיעוט הכנסות

910 ש"ח

10,920 ש"ח

125ד(ב)

ללא מבחן גיל

תקרה מוטבת לפטור בגין מיעוט הכנסות

5,820 ש"ח

69,840 ש"ח

125ד(א)

ללא מבחן גיל

תקרת הפקדה לקופ"ג להשקעה

6,583.75 ש"ח

79,005 ש"ח

 

 

 מדרגות המס לשנת 2023 בשל הכנסה מ"יגיעה אישית"

הכנסה חודשית 

שיעור המס

הכנסה שנתית 

שיעור המס

עד 7,010 ש"ח

10%

עד 84,120 ש"ח

10%

מ-7,011 ש"ח עד 10,060 ש"ח

14%

מ 84,121 ש"ח עד 120,720 ש"ח

14%

מ-10,061 ש"ח עד 16,150 ש"ח

20%

מ 120,721 ש"ח עד 193,800 ש"ח

20%

מ-16,151 ש"ח עד 22,440 ש"ח

31%

מ-193,801 ש"ח עד 269,280 ש"ח

31%

מ-22,441 ש"ח עד 46,690 ש"ח

35%

מ-269,281 ש"ח עד 560,280 ש"ח

35%

מ-46,691 ש"ח עד 60,130 ש"ח

47%

מ-560,281 ש"ח עד 721,560 ש"ח

47%

מס יסף –

מ-58,190 ש"ח

50%

מ-721,561 ש"ח

50%

טבלת גיל פרישה לנשים

תאריך לידה

גיל פרישה

05/1947-12/1959

62

01/1960-12/1960

62 ו-4 חודשים

01/1961-12/1961

62 ו-8 חודשים

01/1962-12/1962

63

01/1963-12/1963

63 ו-3 חודשים

01/1964-12/1964

63 ו-6 חודשים

01/1965-12/1965

63 ו-9 חודשים

01/1966-12/1966

64

01/1967-12/1967

64 ו-3 חודשים

01/1968-12/1968

64 ו-6 חודשים

01/1969-12/1969

64 ו-9 חודשים

01/1970 ואילך

65

גיל פרישה לגברים

גיל הפרישה משפיע בין היתר על:

1. הזכאות לקבל קצבת אזרח ותיק (בהתאם למבחן הכנסות)

2. הזכאות להתחיל לקבל קצבה פנסיונית פטורה ממס – קצבה מזכה.

פנסיה חובה לעצמאים

שיעור ההפקדות המינימאלי עפ"י חוק 

עד מחצית השכר הממוצע במשק (6,268 ₪ בחודש) = 4.45%

מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק (מעל 6,268 ₪ בחודש ועד 12,536 ₪ בחודש) = 12.55%

מקסימום ההפקדה עפ"י חוק

סך ההפקדה החודשית המרבית בהתאם לחוק הינה 1,065.5 ₪ בחודש או 12,786 ₪ בשנה.

דוגמאות להמחשה (שמ"ב = שכר ממוצע במשק):

הכנסה שנתית חייבת בהפקדה

הכנסה חודשית חייבת בהפקדה

עד מחצית שמ"ב 4.45%

מעל מחצית השמ"ב ועד השמ"ב 12.55%

סה"כ הפקדה חודשית

סה"כ הפקדה נדרשת במונחים שנתיים

72,000 ₪

6,000 ₪

278.9 ₪

0 ₪

278.9 ₪

3,346.8 ₪

96,000 ₪

8,000 ₪

278.9 ₪

217.3 ₪

496.2 ₪

5,954.4 ₪

120,000 ₪

10,000 ₪

278.9 ₪

468.3 ₪

747.2 ₪

8,966.4 ₪

150,432 ₪

12,536 ₪

278.9 ₪

786.6 ₪

1,065.5 ₪

12,786 ₪

180,000 ₪

15,000 ₪

278.9 ₪

744.9 ₪

1,065.5 ₪

12,786 ₪

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק,  לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אופטי אלקטרוני מכני או אחר כל חומר שהוא מהחומר הכלול בחוברת מידע זו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של אבי רוזנבאום, יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח (2019) בע"מ.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

הנושא

סכום חודשי ב ₪

סכום שנתי ב ₪

הסעיף בפקודת מס הכנסה

הערות

שווי נקודת זיכוי

235

2820

33 א'

סף המס = ההכנסה המרבית עד אליה לא משולם מס בהתחשב בנקודות הזיכוי הבסיסיות (2.25 לגבר ו 2.75 לאישה)

סף המס לגבר  = 5,280 ₪ 

סף המס לאישה = 6,460 ₪ 

תקרת "קצבה מזכה"

9,120 ₪

109,440

9א(א)

את הפטור ניתן לקבל החל מגיל הזכאות (גיל פרישה או קבלת קצבה עפ"י המאוחר). סך הפטור החודשי התלוי בנוסחת הקיזוז (משיכת פיצויים בפטור ממס) = 9,120 ₪ *35% = 3,192 ₪

סך הפטור החודשי שאינו תלוי בנוסחת הקיזוז = 9,120 ₪ * 17% = 1,550 ₪. 

תקרת מענק עקב פרישה הפטור ממס בעבור כל שנת עבודה

 

13,310

9(7א)

מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד במידה ויש תקופות עבודה חופפות.

ניתן להגדיל את הפטור בשיעור של עד 50% במידה והשכר האחרון נמוך מתקרת הפיצויים הפטורה ובכל מקרה לא יותר מהתקרה.

תקרת מענק עקב פרישה הפטורה ממס בעבור כל שנת עבודה

 

26,620 

9(7א)

מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד במידה ויש תקופות עבודה חופפות.

פטור נכה 100% יגיעה אישית

55,000

661,200

9(5)(א)1

למי שזכאי לקצבה לפי חוק הנכים (תקבולים ושיקום) התשי"ט – 1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל – 1970

פטור נכה 90% יגיעה אישית

35,900

430,800

9(5)(א1)

למי שאינו זכאי לפטור מכל החוקים לעיל

תקרת "הכנסה מזכה" שהיא הכנסת עבודה

9,400

112,800 

47(א)(1)(1)

 

תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

13,300

159,600

47(א)(1)(2)

 

תקרת הכנסה מזכה לקצבה

23,500

282,000

47(א)(5)

 

תקרת "הכנסה מזכה" לעצמאי

18,800

225,600

45א(ה)(2)

 

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

15,712

188,544

  

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

23,666

283,905

17(5א)

הפקדה מרבית של 12,775 ₪ לשנה או 1,064 ₪ לחודש מותרת בניכוי לעצמאי (4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרה)

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

19,920 

 

9(16א) ו 9(16ב)

התקרה השנתית שבגינה בעת משיכה כדין הרווחים פטורים ממס. מומלץ להפקיד את מלוא הסכום ללא קשר לגובה הניכוי

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/קצבה

5,300

63,600

34(ב)(2) לתקנות מס הכנסה- כללים לאישור וניהול קופ"ג

משיכה ללא מס עקב מיעוט הכנסות

ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים ו/או לקצבה ל"חבר בעל שליטה"

1,109 

13,310

32(9)

הפקדה מעל 13,300 ₪ לשנה ועד 39,300 ₪ לשנה – ההוצאה לא מוכרת לחברה בשלב ההפקדה ולא תותר לעולם

השכר הממוצע במשק

11,870  

142,440

  

2.5 שכר ממוצע במשק 

29,675

356,100

 

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופ"ג לקצבה פטורה ממס. שיעור ההפרשה המרבי הינו 7.5% ומכאן גובה ההפקדה המרבי החודשי למרכיב תגמולי מעסיק ואי כושר עבודה שאינו חייב בידי העובד בשלב ההפקדה הינו 2,225.6 ₪ 

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה חדשה

4,866.7 

58,400.4 

 

20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק

תקרת ההפקדה לפיצויים

39,300 

471,600 

3(ה3)(1א)

הפקדה חודשית מרבית לפיצויים ללא זקיפות שווי = 3,275 ₪ 

תקרת רצף קצבה אוטומטי

 

392,770 

9(7א)(ז1)

 

סכום צבירה מזערי

 

100,771

23(א1)(ב)

מאפשר משיכת תגמולים במס שולי בהתאם לעמידה בתנאים מצטברים

סכום קצבה מזערי

4,850  

 

23(א)(1)(א)(1)

קצבה מינימאלית נדרשת כתנאי בסיסי להיוון 

פטור מריבית ליחיד שנולד לפני 1948

1,210

14,520

125ד(ג)(1)

 

פטור מריבית לזוג שנולד לפני 1948

1,480

17,760

125ד(ג)(2)

 

פטור מריבית עקב מיעוט הכנסות

880

10,560

125ד(ב)

ללא מבחן גיל

תקרה מוטבת לפטור בגין מיעוט הכנסות

 

67,560 

125ד(א)

ללא מבחן גיל

תקרת הפקדה לקופ"ג להשקעה

6,370.75

76,449

  

מדרגות המס לשנת 2023 בשל הכנסה מ"יגיעה אישית"

הכנסה חודשית ב ₪ 

שיעור המס

הכנסה שנתית ב ₪ 

שיעור המס

עד 6,790

10%

עד 81,480

10%

מ 6,791 עד 9,730

14%

מ 81,481 עד 116,760

14%

מ 9,731 עד 15,620

20%

מ 116,761  עד 187,440

20%

מ 15,621 עד 21,710

31%

מ 187,441 עד 260,520

31%

מ 21,711 עד 45,180

35%

מ 260,521 עד 542,160

35%

מ 45,181 עד 58,189

47%

מ 542,172 עד 698,268

47%

מס יסף – 

מ 58,190

50%

מ 698,269

50%

טבלת גיל פרישה לנשים

תאריך לידה

גיל פרישה

05/1947-12/1959

62

01/1960-12/1960

62 ו 4 חודשים

01/1961-12/1961

62 ו 8 חודשים

01/1962-12/1962

63

01/1963-12/1963

63 ו 3 חודשים

01/1964-12/1964

63 ו 6 חודשים

01/1965-12/1965

63 ו 9 חודשים

01/1966-12/1966

64

01/1967-12/1967

64 ו 3 חודשים

01/1968-12/1968

64 ו 6 חודשים

01/1969-12/1969

64 ו 9 חודשים

01/1970 ואילך

65

*גיל פרישה לגברים (ללא קשר לתאריך הלידה) – 67

גיל הפרישה משפיע בין היתר על:

  1. הזכאות לקבל קצבת אזרח ותיק (בהתאם למבחן הכנסות)
  2. הזכאות להתחיל לקבל קצבה פנסיונית פטורה ממס – קצבה מזכה.

פנסיה חובה לעצמאי

שיעור ההפקדות המינימאלי עפ"י חוק

עד מחצית השכר הממוצע במשק (5,935 ₪ לחודש) = 4.45%

מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק (מעל 5,935 ₪ לחודש ועד 11,870 ₪ לחודש) = 12.55%

מקסימום ההפקדה עפ"י חוק

סך ההפקדה החודשית המרבית בהתאם לחוק הינה 1,009 ₪ לחודש או 12,108 ₪ לשנה

מספר דוגמאות להמחשה (שמ"ב= שכר ממוצע במשק):

הכנסה שנתית חייבת בהפקדה

הכנסה חודשית חייבת בהפקדה

עד מחצית שמ"ב 4.45%

מעל מחצית השמ"ב ועד השמ"ב 12.55%

סה"כ הפקדה חודשית

סה"כ הפקדה נדרשת במונחים שנתיים

72,000 ₪ 

6,000 ₪ 

264.1 ₪ 

8.1 ₪ 

272.2 ₪ 

3,266.4 ₪ 

84,000 ₪

7,000 ₪

264.1 ₪

133.6 ₪ 

397.7 ₪ 

4,772.4 ₪ 

120,000 ₪

10,000 ₪ 

264.1 ₪

510.1 ₪ 

774.2 ₪ 

9,290.4 ₪ 

142,440 ₪ 

11,870 ₪ 

264.1 ₪

744.9 ₪

1,009 ₪

12,108 ₪

180,000 ₪

15,000 ₪ 

264.1 ₪ 

744.9 ₪

1,009 ₪

12,108 ₪

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק,  לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אופטי אלקטרוני מכני או אחר כל חומר שהוא מהחומר הכלול בחוברת מידע זו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של אבי רוזנבאום יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח (2019) בע"מ.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר