פוליסות חיסכון

פוליסת חסכון היא מוצר השקעתי, וחלופה להשקעת כסף פנוי פרטי באמצעות קרנות נאמנות, תיקי השקעות, תיקון 190, גמל להשקעה, פיקדונות בנקאיים וכיו"ב.

תוכניות פוליסות חיסכון כוללות מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, ובחלק מהחברות אף מאפשרות לבחור במנהל השקעות מבין כמה בתי השקעות. 

פוליסות החסכון מאפשרות להפקיד סכומים חד-פעמיים, סכומים שוטפים חודשיים, או לשלב בין השניים. תוכניות אלו מיועדות לחיסכון לכל מטרה, ומתאימות לכל חוסך. 

יש להדגיש כי למרות שפוליסות חיסכון מנוהלות בחברות הביטוח, אין בהן מרכיבי ביטוח והן מיועדות למטרת חיסכון בלבד. 

היתרונות של פוליסות חיסכון כאפיק השקעה: 

נזילות – הכסף נזיל וניתן למימוש בכל עת.

דמי ניהול קבועים – לרוב בשיעור של עד 1%, בכפוף לסכום ההשקעה. דמי הניהול המרביים על פי התקנות עומדים על 2%.

מגוון מסלולי השקעה ודחיית תשלום מס למועד המשיכה – פוליסת חיסכון מאפשרת לעבור בין מסלולי השקעה ללא תשלום מס (להבדיל מקרן נאמנות, למשל). כלומר, ניתן לשנות ולהתאים את העדפות הסיכון שלכם במוצר, מבלי להידרש לתשלום מס רווחי הון.

השקעה בנכסים לא סחירים – מרבית מסלולי ההשקעה כוללים השקעה בנכסים לא סחירים כגון הלוואות פרטיות, קרנות פרטיות, נדל"ן מניב, קרנות גידור וכו'. השקעות אלו מתאפשרות בזכות גודל תיקי ההשקעה שמנהלות חברות הביטוח, ומאפשרות לפזר סיכונים, ולבחור מבין פתרונות השקעתיים שונים בסביבת ריבית נמוכה.

הלוואה – פוליסות החיסכון מציעות הלוואות בשיעור של עד 80% מסכום הצבירה, ובתנאי ריבית מועדפים.

תכנון הורשה – פוליסות חיסכון מאפשרות לקבוע מוטבים, כלומר אינן בהכרח חלק מהעיזבון.

סכומים להפקדה – אין מגבלה על הסכומים.

שקיפות מידע – המידע האישי נגיש באתר האינטרנט של חברת הביטוח שבאמצעותה בחרתם להשקיע. 

השוואות ביצועים – ביצועי הקופה מוצגים באתר ביטוח נט ומתעדכנים מדי חודש, וכך גם ביצועי מסלולי ההשקעה האחרים בקופה, וביצועי כל יתר הקופות הקיימות.

אנונה – בחלק מהקופות ניתן למשוך תשלום חודשי קבוע מהחיסכון אל חשבון הבנק, לאחר ניכוי מס כדין בגין הרווחים היחסיים. 

סעיף 125 ד'(ג)1 ו 125 ד'(ג)2: פטור ממס למי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני 1948 

להשקעה בפוליסות חיסכון יש יתרונות משמעותיים נוספים. בזכות ההכרה בהן כתוכנית חיסכון בחברות הביטוח, הן מאפשרות לממש את ההטבות הנובעות מסעיפים 125 ד’ וה’ לפקודת מס הכנסה, המעניקות פטור ממס על רווחים בתוכנית חיסכון. 

על פי פקודת מס הכנסה, גובה הפטור ליחיד שנולד לפני 1948 עומד על 15,000 ש"ח לשנה, וגובה הפטור לזוג עומד על 18,360 ש"ח בשנה. כלומר, הטבת המס הנובעת מסעיף 125 ד’(ג) 1 ו-ד'(ג) 2 יכולה להגיע להחזר מס של עד 3,750 ש"ח ליחיד, או 4,590 ש"ח לזוג, עבור כל שנת מס בנפרד. 

דוגמה ראשונה: אם אחד מבני הזוג נולד לפני 1948, והפקיד 250 אלף ש"ח בפוליסת חיסכון בחברת ביטוח שהעניקה תשואה חיובית ריאלית של 4% נטו, לאותו חוסך נוצר רווח של 10,000 ש"ח, ועליו לשלם 25%  מס, כלומר 2,500 ש"ח. החוסך נהנה מזכאות לריבית פטורה של עד 15,000 ₪ בשנה, כלומר ההטבה עולה על הרווח שלו בפועל. לכן, יוכל להגיש בקשה להחזר מס, ולקבל בחזרה את כל המס ששילם, בסך 2,500 ש"ח.

דוגמה שנייה: אם שני בני הזוג נולדו לפני 1948, והפקידו 400,000 ש"ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח, שהעניקה תשואה חיובית ריאלית של 4% נטו, לאותם חוסכים נוצר רווח של 16,000 ש"ח, ועליהם לשלם 25% מס, כלומר 4,000 ש"ח. אותם חוסכים נהנים מזכאות לריבית פטורה של עד 18,360 ש"ח בשנה, כלומר ההטבה עולה על הרווח שלהם בפועל.  לכן, יוכלו להגיש בקשה להחזר מס, ולקבל בחזרה את כל המס ששילמו, בסך 4,000 ש"ח.

להלן השוואה בין פוליסת חיסכון לקרן נאמנות/תיק השקעות עבור בני זוג שנולדו לפני 1948, לפי סכומי נטו למימוש: 

 

פוליסת חיסכון פרט

תיק השקעות / קרן נאמנות

סכום ההשקעה

400,000 ₪

400,000 ₪

תשואה ריאלית נטו במועד המימוש

4%

4%

הרווח שנוצר

400,000 ₪ * 4% = 16,000 ₪

400,000 ₪ * 4% = 16,000 ₪

יתרה עדכנית במועד המימוש

416,000 ₪

416,000 ₪

פטור ממס לפי סעיף 125 ד'

18,360 ₪

אין זכאות

סכום חייב במס

0 ₪

16,000 ₪

מס לתשלום = 25%

0 ₪

4,000 ₪

סכום נטו לחשבון הבנק

416,000 ₪

412,000 ₪

תשואה נטו למשקיע

4%

3%

טיפים חשובים על מימוש הפטור ממס: 

– ההטבה תינתן ליחיד או לבן/בת זוגו בלבד. 

– לא ניתן לצבור את ההטבה. כלומר, היא ניתנת למימוש עבור כל שנת מס בנפרד, ועד לתקרות הקבועות בסעיף בחוק. לא ניתן להעביר את ההטבה לשנה אחרת. 

– ההטבה לא ניתנת באופן אוטומטי, וכדי לקבל אותה יש לבצע "פדיון רעיוני" מול חברת הביטוח, כלומר פדיון והפקדה חוזרת לפוליסה של ערך הפדיון, בניכוי המס על הרווחים. כדי לבצע פעולה זו, יש למלא טופס ייעודי עבור חברת הביטוח. 

– ההטבה כרוכה בקבלת טופס מחברת הביטוח (אישור על ניכוי מס, בדומה לטופס 867 מהבנק) ובהגשת דוח שנתי לרשות המיסים. אם אותו חוסך לא נדרש להגיש דוח שנתי לרשות המיסים, עליו לשקלל את עלויות הגשת הדוח, אם יבחר להשתמש בשירותיהם של מייצגי מס. 

– למיטב ידיעתנו, רשות המיסים מאפשרת גם לילידי 1948 (כל מי שנולד עד 31.12.1948) לנצל את ההטבה. 

הטבות נוספות לתוכניות חיסכון: 

פטור במיעוט הכנסות – סעיף 125 ד (ב) לפקודה מאפשר לנצל הטבת מס משמעותית במוצר זה, לא רק בהתאם למבחן הגיל אלא גם בהתאם למבחן הכנסות בכל גיל. כלומר, זוגות שהכנסתם השנתית היא עד 69,840 ש"ח, זכאים לריבית פטורה ממס של עד 10,920 ש"ח בשנה. ההכנסה בסעיף זה כוללת את הריבית עצמה ואת כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסות פטורות ממס (כולל קצבאות ביטוח לאומי), או הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין.

פטור לריבית מוטבת – סעיף 125 (ה) לפקודה מאפשר לנצל הטבת מס משמעותית נוספת במוצר זה, המיועדת אף היא למי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני 1948 . הפטור המקסימלי יכול להגיע ל-39,606 ש"ח, עבור מי שעומד בתנאי הזכאות הקובעים כי ההכנסה השנתית של בני הזוג נמוכה מ-9,430 ש"ח בחודש או 113,160 ש"ח בשנה. כלומר, בני זוג שהכנסתם השנתית הייתה למשל 0 ש"ח בשנת מס מסוימת, ייהנו ממלוא הפטור. עבור בני זוג שהכנסתם גבוהה יותר, ההטבה תקוזז עד הכנסה שנתית של 113,160 ש"ח. 

מבחן ההכנסות כולל הכנסות מקצבה לפי סעיפים 9(א) ו-9(ב), לרבות הכנסות פטורות ממס וקצבת שאירים, אך אינו כולל קצבאות פטורות מהביטוח הלאומי, הכנסות מריבית, הכנסות מהשכרת דירת מגורים פטורה ממס, או הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין.

חשוב לדעת: ניתן לנצל את כל ההטבות המס – הן לא מתקזזות!

כמו בכל דבר בחיים, לפוליסות חיסכון יש גם חסרונות: 

קיזוז הפסדים – לפי סעיף 3(ה5) לפקודת מס הכנסה, רווחים של יחיד מפוליסת פרט הם על תקן הכנסה מריבית. כלומר, המס בעת מימוש הפוליסה אינו נחשב למס רווחי הון, אלא להכנסה מריבית. בהתאם לכך, לא ניתן לקזז רווחים בפוליסה עם הפסדים בשוק ההון או ממקורות הכנסה נוספים. 

איפה הכסף? – הכסף אינו מנוהל בחשבון הבנק שלכם (כמו למשל בניהול תיק השקעות), אלא מופקד ומנוהל בחשבון נאמנות של חברת הביטוח. זהו חיסרון בעיקר פסיכולוגי, כי כידוע גם לבנקים אין ביטוח על הכסף. 

קופסא שחורה – להבדיל מניהול תיק השקעות, בפוליסות חסכון אי אפשר לקבוע באיזו מניה או אג"ח להחזיק, וניתן לקבוע רק את רמת הסיכון ומסלול ההשקעה המבוקש לחיסכון, המנוהל באופן אחראי ומקצועי על ידי הגוף שבחרתם להשקיע את כספיכם באמצעותו.

הוצאות ניהול השקעות – בנוסף לדמי הניהול שנקבעו, הקופה ראשית רשאית לגבות עד 0.25% לשנה בגין הוצאות ניהול השקעות,  כולל למשל: תשלום למנהל תיקים זר, הוצאות ברוקראז’,  הוצאות קסטודיאן ועוד. עם זאת, מדובר לרוב בעלויות נמוכות ביחס לאפשרויות השקעה אחרות. 

ניוד הקופה – להבדיל מהשקעה בקרן השתלמות או בקופת גמל באמצעות תיקון 190, פוליסת חיסכון פרט לא ניתנת לניוד בין גופים מנהלים שונים. כדי להעביר את החיסכון מגוף מנהל אחד לאחר, יש לבצע פדיון, לשלם מס כדין על הרווחים, ולאחר מכן להפקיד את היתרה בכל גוף אחר שייבחר. 

לסיכום

פוליסות חסכון המנוהלות בחברות ביטוח הן אפיק השקעה ראוי, בעל יתרונות מובנים, המאפשרים מחד לנהל כסף פנוי באופן נבון, ומאידך לנצל את הטבת המס על רווחים, ככל שעומדים בתנאי הזכאות. 

לקראת סוף השנה, מומלץ לכל מי שמנהלים כספם במוצר זה, לבדוק אם הם זכאים להחזר מס, ואם כן – להזדרז ולבצע "פדיון רעיוני", כדי לנצל את הטבת המס במסגרת הגשת הדוח השנתי לרשות המיסים. 

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

השקעת כסף פנוי בפוליסות חסכון

פוליסת חסכון הינה מוצר השקעתי המהווה אלטרנטיבה להשקעה של כסף פרטי פנוי באמצעות קרנות נאמנות, תיקי השקעות, תיקון 190, גמל להשקעה, פקדונות בנקאיים ועוד.

התוכנית כוללת מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות ובחלק מהחברות אף מאפשרת בחירת מנהל ההשקעות מבין מספר בתי השקעות.

בפוליסות החסכון ניתן להפקיד סכומים חד פעמיים או סכומים שוטפים חודשיים או לשלב בין השניים.

התוכנית מיועדת לחסכון לכל מטרה ומיועדת לכל אחד.

נדגיש כי על אף שמה ולמרות שהמוצר מנוהל בחברת ביטוח, בפוליסת החיסכון אין מרכיבי ביטוח והיא כולה מיועדת למטרת חסכון בלבד.

להלן נציג מספר יתרונות של אפיק השקעה זה:

 • נזילות – הכסף נזיל וניתן למימוש בכל עת .
 • דמי ניהול קבועים – דמי הניהול בפוליסה קבועים ועומדים בדר"כ על שיעור של כ 1% לשנה ומטה ,כתלות בבסכום ההשקעה. (דמי הניהול המרביים עפ"י התקנות הם 2%).
 • מגוון מסלולי השקעה ודחיית תשלום מס למועד המשיכה – הפוליסה מאפשרת מעבר בין מסלולי השקעה ללא תשלום מס (להבדיל מהשקעה בקרן נאמנות למשל). כלומר החוסך יכול לשנות ולהתאים את העדפת הסיכון שלו במוצר וזה לא יגרור תשלום מס רווחי הון.
 • השקעה בנכסים לא סחירים – מרבית מסלולי ההשקעה ניתן למצוא השקעה בנכסים לא סחירים  כגון הלוואות פרטיות, קרנות פרטיות, נדל"ן מניב ,קרנות גידור וכו'– השקעות כאמור מתאפשרות בזכות גודל תיקי ההשקעה שמנהלות חברות הביטוח ומאפשרות פיזור סיכונים והתמודדות ראויה בפתרונות השקעתיים בסביבת ריבית נמוכה.
 • הלוואה– ניתן לקבל הלוואה מפוליסות החיסכון בשיעור של עד 80% מסכום הצבירה ובתנאי ריבית מועדפים.
 • תכנון הורשה – ניתן לקבוע מוטבים בפוליסה כך שהיא אינה חלק מהעזבון.
 • סכומים להפקדה – אין מגבלה על הסכומים להפקדה.
 • שקיפות המידע – המידע האישי שלך נגיש באתר האינטרנט של חברת הביטוח באמצעותה בחרת להשקיע. 
 • השוואות ביצועים– ביצועי הקופה מוצגים באתר ביטוח נט ומתעדכנים מדי חודש, כך גם ביצועי מסלולי ההשקעה האחרים בקופה וביצועי כל שאר הקופות הקיימות.
 • אנונה – בחלק מהקופות ניתן לבקש למשוך תשלום חודשי שקבוע מתוך החסכון אל חשבון הבנק שלך, כמובן לאחר ניכוי מס כדין בגין הרווחים היחסיים.

יתרונות משמעותיים נוספים בהשקעה במוצר זה טמונים בהכרה של פוליסות החסכון בחברות הביטוח כתוכנית חסכון לטובת מימוש ההטבות הנובעות מסעיפים 125 ד' וה' לפקודת מס הכנסה כדלקמן:

סעיף 125 ד'(ג)1 ו 125 ד'(ג)2 –   פטור ממס למי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני 1948

הסעיף מעניק פטור ממס על רווחים בתוכנית חסכון

ליחיד שנולד לפני 1948 הפטור עומד על 13,800 ₪  לשנה ולזוג הפטור עומד על 16,920 ₪. לשנה.

כלומר, אם אחד מבני הזוג נולד לפני 1948 והוא הפקיד למשל 250,000 ₪ בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4%, נוצר לו רווח של 10,000 ₪ והמס לתשלום הינו 25% מהרווח כלומר 2,500 ₪.

לחוסך זה זכאות שנתית לריבית פטורה עד ל 13,800 ₪ כלומר ההטבה לה זכאי עולה על הרווח בפועל שנוצר לו . בהתאם יוכל החוסך להגיש בקשת החזר למס הכנסה לקבלת החזר בגין המס שנוכה לו ולקבל חזרה את כל המס בסך 2,500 ₪.

דוגמא נוספת היא כאשר שני בני הזוג  נולדו לפני 1948 והפקידו 400,000 ₪ בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית  ריאלית נטו של 4% כלומר הרווח הינו 16,000 ₪ והמס לתשלום הינו 25% מהרווח כלומר 4,000 ₪.

לזוג זה, זכאות שנתית לריבית פטורה עד ל 16,920 ₪ כלומר ההטבה לה זכאים עולה על הרווח בפועל שנוצר להם. בהתאם יוכלו להגיש בקשת החזר למס הכנסה לקבלת החזר בגין המס שנוכה להם ולקבל חזרה את כל המס!

לסיכום

הטבת המס הנובעת מסעיף 125 ד' (ג) 1 ו ד'(ג) 2 יכולה להגיע במקסימום להחזר מס של 3,450 ₪ ליחיד או 4,230 ₪ לזוג עבור כל שנת מס בנפרד.

להלן דוגמא להמחשת סכום הנטו למימוש בהשוואה בין פוליסת חסכון לקרן נאמנות/תיק השקעות עבור בני זוג שנולדו לפני 1948:

 

פוליסת חסכון  פרט

תיק השקעות/קרן נאמנות

סכום ההשקעה

400,000 ₪

400,000 ₪

תשואה ריאלית נטו במועד המימוש

4%

4%

הרווח שנוצר

400,000 ₪ * 4% = 16,000 ₪

400,000 ₪ * 4% = 16,000 ₪

יתרה עדכנית במועד המימוש

416,000 ₪

416,000 ₪

פטור ממס לפי סעיף 125 ד'

16,920 ₪

אין זכאות

סכום חייב במס

0 ₪

16,000 ₪

מס לתשלום = 25%

0 ₪

(4,000 ₪)

סכום נטו לחשבון הבנק

416,000 ₪

412,000 ₪

תשואה נטו למשקיע

4%

3%

טיפים חשובים

 • לא ניתן לצבור את ההטבה כלומר, ההטבה ניתנת למימוש בגין כל שנת מס בנפרד ועד לתקרות הקבועות בסעיף ולא ניתן להעבירה לשנה אחרת.
 • ההטבה אינה ניתנת באופן אוטמאטי ויש ליזום את קבלתה באמצעות "פדיון רעיוני" מול חברת הביטוח, משמעות הפדיון הרעיוני הינו פדיון והפקדה חוזרת לפוליסה של ערך הפדיון בניכוי המס על הרווחים, פעולה זו מבוצעת באמצעות מילוי טופס ייעודי לחברת הביטוח.
 • ההטבה כרוכה בקבלת טופס מחברת הביטוח (אישור על ניכוי המס בדומה לטופס 867 מהבנק) ובהגשת דוח למס הכנסה, ככל שהחוסך לא נדרש להגיש דוחות למס הכנסה, עליו לשקלל את עלויות הגשת הדוח ככל שמשתמש בשירותיהם של מייצגי מס.
 • למיטב ידיעתי,  מס הכנסה מאפשר את ניצול ההטבה גם ילידי 1948, כלומר כל מי שנולד עד 31.12.1948 זכאי להטבה כאמור.
 • הטבת המס תינתן ליחיד או לבן זוגו בלבד.

חשוב להכיר – הטבות נוספות לתוכנית חסכון: 

 • פטור במיעוט הכנסות – סעיף 125 ד (ב) לפקודה מאפשר ניצול הטבת מס משמעותית במוצר זה לא רק בהתאם למבחן הגיל אלא גם בהתאם למבחן הכנסות בכל גיל שהוא! כלומר מי שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס אינה עולה על  624,200 ₪ זכאי לריבית פטורה של עד 10,080 ₪ לשנה! 

ההכנסה בסעיף זה כוללת את הריבית עצמה ואת כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסות פטורות ממס כולל קצבאות ביטוח לאומי ולרבות מרווח הון ומשבח מקרקעין.

 • פטור לריבית מוטבת – סעיף 125 (ה) לפקודה מאפשר ניצול הטבת מס משמעותית נוספת במוצר זה והוא מיועד אף הוא למי שהוא או בן זוגו נולדו לפני 1948 .

הפטור המקסימאלי יכול להגיע ל 36,372 ₪ למי שעומד בתנאי הזכאות הקובעים כי הכנסתו יחד עם הכנסת בן/בת זוגו נמוכה מ  8,660 ₪ בחודש או 103,920 ₪ בשנה.  

כלומר מי שלמשל הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת מס מסויימת= 0 ₪ , יהנה ממלוא הפטור ומי שהכנסתו גבוהה מכך, תקוזז ממנה ההטבה וזאת עד להכנסה של 103,920 ₪ בשנה. 

במבחן ההכנסות יש לכלול הכנסות מקצבה לפי סעיפים 9(א) ו 9(ב) לרבות הכנסות פטורות ממס וקצבת שארים, אך לא לוקחים בחשבון קצבאות פטורות מהביטוח הלאומי, הכנסות מריבית, מהשכרת דירת מגורים פטורה ממס, מרווח הון ומשבח מקרקעין.

טיפ

ניתן לנצל את כל ההטבות המס, הן אינן מתקזזות!

דברים נוספים שחשוב לדעת

עד כאן יתרונות המוצר אבל כמו בכל דבר בחיים גם לפוליסות החסכון יש חסרונות כדלקמן:

 • קיזוז הפסדים – לפי סעיף 3(ה5) לפקודה, רווחים שקיבל יחיד מפוליסת פרט יראו אותם כהכנסה מריבית . משמע, המס בעת מימוש הפוליסה אינו נחשב למס רווחי הון אלא הכנסה מריבית. בהתאם לא ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון או ממקורות הכנסה נוספים, מרווחים בפוליסה זו ולהפך.
 • איפה הכסף? – הכסף אינו מנוהל בחשבון הבנק שלך (בדומה לניהול תיק השקעות), אלא מופקד ומנוהל בחשבון נאמנות של חברת הביטוח, מדובר על חסרון פסיכולוגי בעיקר מאחר וכידוע גם לבנקים אין ביטוח על הכסף….
 • קופסא שחורה – להבדיל מניהול תיק השקעות, בפוליסות חסכון אין לך יכולת לקבוע באיזו מניה או אג"ח להחזיק אלא רק את רמת הסיכון ובהתאם את מסלול ההשקעה שאתה מבקש לחסוך בו אותו מנהל באופן אחראי ומקצועי הגוף שבחרת להשקיע באמצעותו את כספך.
 • הוצאות ניהול השקעות –  הקופה ראשית  לגבות בנוסף לדמי הניהול שנקבעו עד 0.25% לשנה בגין הוצאות ניהול השקעות הכוללות למשל: תשלום למנהל תיקים זר, הוצאות ברוקראז',  הוצאות קסטודיאן ועוד. בדר"כ עלויות אלו נמוכות אל מול אלטרנטיבות השקעה אחרות .
 • ניוד הקופה – להבדיל מהשקעה בקופת גמל באמצעות תיקון 190 או בקרן השתלמות, פוליסת חסכון פרט לא ניתנת לניוד בין גופים מנהלים שונים וככל שאני מבקש להעביר את החסכון מגוף מנהל אחד לאחר, אני נדרש לבצע פדיון, לשלם מס כדין בגין הרווחים ולאחר מכן להפקיד את היתרה בכל גוף אחר שאבחר.

לסיכום

פוליסות החסכון המנוהלות בחברות הביטוח הינן אפיק השקעה ראוי בעל יתרונות מובנים המאפשרים  מחד ניהול נבון של כסף פנוי ומאידך ניצול הטבת מס על הרווחים ככל שעומדים בתנאי הזכאות.

לקראת סוף השנה, ראוי לכל מי שמנהל כספו במוצר זה, לבחון האם יש לו זכאות להטבת מס וככל שזו קיימת להזדרז ולבצע "פדיון רעיוני" על מנת שיוכל לנצל את הטבת המס במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

את הטור הבא , נייחד לאפשרות חסכון נוספת  של כסף פנוי במסגרת קופת גמל להשקעה ונציג את היתרונות והחסרונות לחוסך.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר