פנסיה חובה לעצמאים

ציבור העצמאים במדינת ישראל עומד על היום כ 540,000 איש. 

מדריך זה נכתב כדי לסייע לעצמאים שנדרשים למלא את חובתם החוקית להפקיד כספים לקופת גמל, אך לא תמיד מודעים לסכומים הנדרשים, לאיזה מוצר נכון להפקיד, ואילו יתרונות גלומים בהפקדה. המדריך כולל גם טיפים שעשויים לסייע כלכלית להתנהלות השוטפת כעצמאים, תוך יצירת עתודות חסכון לעתיד.

כחלק מהנגשת המידע לציבור העצמאים, פיתחנו כמה מחשבונים קלים לתפעול העומדים לשירותכם. המחשבונים יסייעו לחשב כמה כסף עליכם להפקיד על פי חוק לתוכניות פנסיוניות, מהי ההפקדה המקסימלית, ומהי הטבת המס שתקבלו עבור ההפקדה, כולל לקרנות השתלמות במעמד עצמאי, וכן במקרה שבו יש לכם הכנסות גם כשכירים. 

החוברת והמחשבונים מתאימים גם ליועצי מס, רואי חשבון, סוכני ביטוח ובעלי רישיון פנסיוני. אנו מקווים כי מדריך זה והמחשבונים שפיתחנו ישמשו אתכם ככלי עבודה מועיל, ויתרמו לחיזוק עתידכם הכלכלי.

המומחים שלנו ישמחו כמובן לעמוד לשירותכם, אם תבחרו לקבל שרותי שיווק פנסיוני באמצעותנו.

העצמאים בישראל משלמים ביטוח לאומי יותר משכירים, אך אינם זכאים לדמי אבטלה בעת סגירת העסק. איך זה קרה, ומה עושים?

ב-5 באוגוסט 2015, התקבלה החלטת ממשלה מס’ 363, שקבעה כי חוק הביטוח הלאומי יתוקן, ותינתן בו הוראה שתחייב את העצמאים בתשלום נוסף, שישמש אך ורק למימון הסיוע לעצמאים במקרה של אבטלה.

נשמע פשוט? לא בדיוק. בהחלטת הממשלה נקבע גם כי יוקם צוות בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, במטרה לבחון וליצור מנגנון וכללים שבאמצעותם ישולמו דמי אבטלה לעצמאיים. כמו כן, נקבע כי הצוות יהיה רשאי לבחון עידוד הפרשה לחסכון פנסיוני בקרב עובדים עצמאים במסגרת מנגנון זה.

באפריל 2016 הוגשו לשר האוצר המלצות הצוות, שקבעו כי הקמת ענף אבטלה במוסד לביטוח לאומי אינה מומלצת, והמליצו על מודל חיסכון פנסיוני וסיוע למצב אבטלה על ידי העצמאי עצמו.

למעשה, הצוות שמונה לבחון את עידוד ההפרשה לחיסכון פנסיוני על ידי עצמאים (החשובה בפני עצמה) הפך למעשה את החלטת הממשלה. הצוות בחר שלא לאמץ את החלטת הממשלה להקמת ענף אבטלה דרך המוסד לביטוח לאומי, אלא המליץ על “מודל חסכון וסיוע למצבי אבטלה”, המחייב את העצמאי להפקיד לעצמו לפנסיה, ולהשתמש בחלק מהכסף כדמי אבטלה, אם יידרש לכך.

ב-27 ביוני 2016, אישרה ועדת מחליטים את המלצות הצוות המקצועי, וקבעה את עקרונות המנגנון ליישום במסגרת חוק “חסכון וסיוע לעצמאים”. בשלהי 2016, אושר פרק ב’ לחוק ההתייעלות הכלכלית הנוגע לחסכון וסיוע לעצמאיים.

עיקר חוק "חיסכון וסיוע לעצמאים" נוגע לחובת ההפקדה למוצר פנסיוני, ולאופן מימוש “דמי האבטלה” מתוך החסכון הפנסיוני. במסגרת החוק, ניתנו שלוש “סוכריות” לעצמאים:

1. דמי הביטוח הלאומי הופחתו לכל מי שהכנסתו החייבת נמוכה מכ-21,000 ₪ לחודש.

2. הטבת המס לחסכון פנסיוני הוגדלה בשיעור של 0.5%.

3. הטבת המס לקרן השתלמות הורחבה.

עצמאים הם כל מי שאינם שכירים, המנהלים עסק שאינו חברה, כולל עוסקים מורשים ועוסקים פטורים.

החל מינואר 2017, עצמאים בישראל חייבים להפקיד לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה ו/או ביטוח תגמולים לעצמאי ו/או קופת גמל), בשיעורים הקבועים בחוק, בהתאם להכנסה החייבת שלהם.

עד מחצית השכר הממוצע במשק (5,935 ש"ח לחודש) – 4.45%
מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק (מעל 5,935 ש"ח עד 11,870 ש"ח לחודש) – 12.55%
הנתונים נכונים לשנת 2023, שבה עמד השכר הממוצע במשק על 11,870 ש"ח.

נכון לשנת 2023, סך ההפקדה המרבית בהתאם לחוק היא 1,009 ש"ח בחודש, או 12,108 ש"ח בשנה.

ההפקדה הסופית מתבצעת בהתאם לדו”ח השנתי שהוגש לרשות המסים עבור השנה שעבורה נדרשתם להפקיד.
מאחר שיש להפקיד את הכספים בשנת המס ולא בשנת הגשת הדו”ח השנתי (שהיא לרוב שנת מס מאוחרת משנת ההפקדה), מומלץ לפנות לרואה החשבון/יועץ המס שלכם, ולבקש הערכה של ההכנסה החייבת בהפקדה.

אם לא הערכתם נכון את ההכנסה השנתית שלכם, והפקדתם פחות מדי כספים לתוכנית הפנסיונית, כשנתיים אחרי שנת המס שעבורה הופקדו הכספים יתקבל מכתב התראה מהרשות לאכיפת קנסות, להשלמת החוסר בהפקדה. המכתב יימסר בדואר רשום, ומחייב להפקיד את התשלום החסר בתוך 90 יום ממועד משלוח ההתראה, אחרת יוטל קנס בסכום קבוע של 500 ש"ח. זה נכון להפקדות משנת 2018 ואילך (עבור שנת 2017 לא נשלחו קנסות).

עצמאים המשלמים את הקנס, פוטרים את עצמם מחובת ההפקדה בגין שנת המס שלגביה חל הקנס.

הקנס אינו חל על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום, העומד על 5,571.75 ₪ לחודש. כלומר, עצמאים בעלי הכנסה שנתית נמוכה מ-66,861 ש"ח אינם חשופים לקנסות. על פי המנגנון, ההתראות תשלחנה עבור שתי שנות מס קודמות, כלומר בשנת 2024 יישלחו התראות בגין הפקדות שלא בוצעו לשנת 2022.

באפשרותכם להיעזר במחשבון החסכון הפנסיוני לעצמאים שלנו, על ידי לחיצה כאן

החוק קובע פטור מהפקדה לפנסיה עבור עצמאים שעומדים באחד מהתנאים הבאים:
1. מי שבתום שנת המס טרם מלאו לו 21 שנים
2. מי שבתום שנת המס הגיע לגיל 60
3. מי שנולד לפני 31.12.1961
4. מי שבתום שנת המס טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע”מ

בהחלט. כל עצמאי רשאי להפקיד לתוכנית פנסיונית וליהנות מהטבות מס בהתאם להכנסתו החייבת, גם אם אינו חייב להפקיד כספים לפנסיה על פי החוק.

חשוב לזכור שההפקדה לתוכנית פנסיונית אינה עונש, ומטרתה לאפשר לכם לחסוך כספים לגיל סיום העבודה (לא לפני גיל 60).

בחלק מהתוכניות הפנסיוניות ניתן לשלב גם הגנות ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה של פטירה. הגנות אלו אמנם מקטינות את החסכון לפרישה, אך מעניקות שקט נפשי לעשיה בעבודה. כל אחד רשאי ויכול לבחור איזה כיסוי ביטוחי לרכוש (קצבתי או חד-פעמי), ומה סכום הביטוח שהוא מבקש לרכוש, אם בכלל.

במקרה של עצמאים שהם גם שכירים, יש לחשב את סכום ההפקדה הנדרש לפי חוק פנסיה חובה לעצמאי, ולהפחית ממנו את הסכומים שהמעסיק הפקיד עבורכם בפועל (כשכיר) לתוכנית פנסיונית (חלק מעביד וחלק עובד, ללא קרן השתלמות).

אם התוצאה חיובית, זו ההפקדה שיש לבצע כעצמאים. אם התוצאה שלילית, כלומר הסכום שהמעסיק הפקיד גבוה מסכום ההפקדה הנדרש מכם כעצמאים, אין צורך לבצע הפקדה נוספת.

באפשרותכם לבצע את החישוב באמצעות מחשבון פנסיה חובה לעצמאים

את ההפקדות לחיסכון פנסיוני עבור שנה מסוימת יש לבצע באותה שנת הכספים, ולא בשנה שאחריה.

מאחר שאצל עצמאים קשה לחזות במהלך השנה את ההכנסה החייבת הסופית, ניתן להפקיד סכומים חודשיים לפי הערכה מושכלת, ולבצע השלמות בסוף השנה.

טיפ: מומלץ לבצע הפקדות מדי חודש, או לכל היותר אחת לרבעון, על מנת לשמור גם על כיסוי ביטוחי, במקרים של הפקדה לקרן פנסיה עם מרכיב ביטוח או לפוליסת ביטוח עצמאי.

עצמאים רשאים לבחור את סוג הקופה שאליה יבצע את ההפקדה השוטפת מבין האפשרויות הבאות:

– קרן פנסיה מקיפה במעמד עצמאי

– קרן פנסיה כללית במעמד עצמאי

– קופת גמל במעמד עצמאי

– פוליסת ביטוח תגמולים לעצמאי

בגדול, קרן פנסיה מקיפה חדשה היא המוצר הפנסיוני היחיד שנהנה מהבטחת תשואה של 4.86% לשנה צמוד מדד על כ-30% מהכסף שנצבר בקרן.

הקרן עצמה מציעה באופן מובנה כיסוי ביטוחי למקרה פטירה ולמקרה נכות, ומגוון רחב של מסלולי ביטוח להתאמת גובה הכיסוי. בנוסף, קרן הפנסיה מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה לבחירתכם, לטובת ניהול החסכון השוטף.

קרן הפנסיה הכללית דומה מאוד במאפייניה לקרן הפנסיה המקיפה, למעט העובדה שאינה זכאית לאג”ח מיועד של המדינה, כלומר כל הכסף שנצבר מושקע בשוק ההון, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם.

קופת גמל לא נהנית מאג”ח מיועד, כלומר כל הכסף שנצבר בפוליסה מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם, אך להבדיל מהמוצרים האחרים בקופת הגמל, כל הכסף מושקע למטרת חסכון בלבד ולא ניתן לרכוש ממנו כיסויים ביטוחיים.

פוליסת ביטוח במעמד עצמאי אף היא אינה נהנית מאג"ח מיועד, כלומר כל הכסף שנצבר בפוליסה מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם. עם זאת, היא מאפשרת למשל לרכוש כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, עם הגדרה ספציפית המותאמת לעיסוק שלכם כיום.

כמובן שהמוצרים השונים נבדלים האחד מהשני גם בגובה דמי הניהול שניתן לגבות. 

 

התחום הפנסיוני מורכב למדי, ודורש ידע והתאמה אישית של סוג התוכנית למאפיינים האישיים ולצרכים שלכם. לכן, מומלץ לשקול מהו המוצר הנכון עבורכם לצד בעל רישיון פנסיוני (סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני) .

המומחים שלנו ישמחו כמובן לעמוד לשירותכם ולסייע בנושא. ליצירת קשר לחצו כאן

כן, אם בחרתם להצטרף לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח הכוללת כיסוי אובדן כושר עבודה. עם זאת, מדינת ישראל בחרה ב-4 קרנות פנסיה כקרנות נבחרות (קרנות ברירת מחדל). קרנות אלו מחויבות להציע דמי ניהול אחידים (וזולים) לכל העמיתים, ומצטרפים חדשים לא נדרשים למלא בהן הצהרת בריאות. חשוב לזכור כי בכל קרנות הפנסיה קיימת תקופה אכשרה של 5 שנים, שבהן אין ביטוח במקרה של נכות או פטירה עקב מצב רפואי שקדם להצטרפות לקרן.

רצוי לשקול מהו המוצר המתאים לכם לצד בעל רישיון פנסיוני, בשל מנעד רחב של שיקולים, יתרונות וחסרונות לכל מוצר, המחייב היכרות מעמיקה וידע רב בתחום. 

 

כל שקל המופקד למוצר פנסיוני נחלק לשני מרכיבים:

חיסכון תגמולים – שני-שליש מהפקדות הכספים

חיסכון עבור תשלום "דמי אבטלה" – שליש מהפקדות הכספים

ניתן לקבל את החסכון שנצבר מכספי התגמולים כקצבה חודשית, החל מגיל 60. קצבה היא הכנסה חייבת במס, אך מדינת ישראל מעניקה הקלות במיסוי למקבלי קצבה שהגיעו לגיל הפרישה (67 לגברים, 62 לנשים).

עקרונית, ניתן למשוך את כספי התגמולים גם כמשיכה חד-פעמית החייבת במס של 35% לפחות. עם זאת, חוסכים העומדים בשני תנאים מצטברים – הגעה לגיל 60 וקבלת קצבה חודשית של 4,512 ₪ לפחות מקופת גמל – רשאים לבקש למשוך את התגמולים כסכום חד-פעמי במסגרת כללי היוון קצבה. הסכום החד-פעמי יכול להיות פטור ממס או חייב במס, בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

 

מצב אבטלה לעצמאי הוגדר כאחד מאלה:

1. העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו

2. העצמאי סגר את העסק שלו

3. העצמאי הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה

החוק מבחין בין עצמאי שהחל להפקיד משנת 2017 ואילך (מועד כניסת החוק לתוקף) לבין עצמאי שהחל להפקיד לפני שנת 2017, הן לעניין תנאי הסף והן לעניין גובה הסכומים שניתן למשוך במצב אבטלה. כאן נתייחס רק לעצמאים שהחלו להפקיד משנת 2017 ואילך.

עצמאים אלו נדרשים להפקיד כספים לפחות שנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנה שבה הם זכאים ל"דמי אבטלה". סכום הכסף שיוכלו למשוך במסגרת "דמי אבטלה" הוא הגבוה מבין הבאים:

1. שכר מינימום חודשי X 3 (5,571.75 ש"ח X 3 = 16,715.25 ש"ח)

2. הנמוך מבין השניים: הסכום שנצבר במרכיב החיסכון למצב אבטלה (שליש מהחיסכון) או תקרת הפיצויים הפטורה (12,200 ש"ח) כפול מספר שנות הפקדה כעצמאי החל משנת 2017

עצמאי שעומד בהגדרת “מצב אבטלה” יקבל את הכסף כקצבה חודשית שתיפרס באופן שווה על פני שלושה חודשים. אם אותו עצמאי הגיע לגיל פרישה, הוא יקבל את הכסף כתשלום חד-פעמי.

אם הסכום שנצבר בחיסכון למצב אבטלה נמוך יותר מ-3 פעמים שכר מינימום (16,715.25 ש"ח), העצמאי רשאי להעביר מיתרת התגמולים שנצברו סכומים למרכיב החיסכון למצב אבטלה, בתנאי שאחרי העברת הסכומים סך החיסכון שנצבר בקופה למצב אבטלה לא יעלה על 3 פעמים שכר מינימום.

כלומר, בכל מקרה שבו סכום החסכון שנצבר גבוה מ-3 פעמים שכר המינימום, "דמי האבטלה" החודשיים שישולמו לעמית עצמאי למשך 3 חודשים רצופים לא יפחתו מדי חודש משכר המינימום במשק. 

לדוגמה: 

 

שנת המס הראשונה שבה החל להפקיד

סכום ההפקדה השנתי

שנת המס שבה נקלע למצב אבטלה

סך הצבירה בקופה ערב משיכת “דמי אבטלה”

הסכום בנצבר בקופה ב- 01/01/2017

מתוך סך הצבירה הסכום שנרשם כחיסכון למצב אבטלה

מתוך סך הצבירה הסכום שנרשם כתגמולים

האם  עומד בתנאי הזכאות לעניין המשיכה?

סכום הזכאות הסופי למשיכה כדמי אבטלה

עצמאי א

2017

10,500 ₪

2020

51,000 ₪

לא רלוונטי

17,000 ₪

35,000 ₪

כן

17,000 ₪

 

ניקח לדוגמה עצמאי שהפקיד החל משנת 2017 סך של 10,500 ש"ח מדי שנה לקופת הגמל, במשך 3 שנים. היתרה העדכנית שלו עומדת על 51,000 ש"ח, והוא נקלע למצב אבטלה בשנת 2020.

הסכום שיוכל למשוך כדמי אבטלה הוא הגבוה מבין:

1. שלוש פעמים שכר מינימום לחודש (5,571.75 ש"ח * 3 = 16,715.25 ש"ח).

2. הנמוך מבין הבאים:

– הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה (שליש מהחיסכון) = 17,000 ש"ח

– תקרת הפיצויים הפטורה כפול מספר שנות הפקדות כעצמאי החל משנת 2017 -12,200 ש"ח X 3 (36,600 ש"ח).

כלומר, אותו עצמאי יהיה זכאי למשוך סך של 17,000 ₪ כדמי אבטלה, ב-3 תשלומים חודשיים שווים של 5,667 ₪ כל אחד.

 

משיכת סכומים של עצמאי ממרכיב החיסכון למצב אבטלה נחשבים לפיצויים (בדומה לפיצויים שמקבל עובד שכיר), ובהתאם לכך פטורים ממס, כולל דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

מצד שני, ניצול הפטור על "דמי אבטלה" עלול לפגוע בפטור שיש לעצמאי על הקצבה החודשית שיהיה זכאי לקבל ("נוסחת הקיזוז").

לכן, מומלץ לכל עצמאי שנקלע למצב אבטלה לבדוק עם רו”ח/יועץ מס או בעל רישיון פנסיוני האם כדאי למשוך את דמי האבטלה בפטור ממס כ"פיצויים", או לוותר על הפטור ולקבל "דמי אבטלה" כהכנסה החייבת במס, לרבות ביטוח לאומי ומס בריאות.

לא. אם אותו עצמאי קיבל בגין אותן שנות עבודה גם מענקי פרישה פטורים ממס (במקרה שהיה גם שכיר במקביל), יופחתו מהסכום הפטור בגין מרכיב החיסכון למצב אבטלה מענקי הפרישה שקיבל בפטור ממס כשכיר, בגין אותן שנות עבודה.

הטבות המס שמגיעות לכם הן בשל ההכנסה החייבת בשנת המס שבה בוצעה ההפקדה בפועל, כלומר, הפקדה בשנת 2020 בגין שנת 2018 תזכה בהטבות מס בגין ההכנסה החייבת בשנת 2020 בלבד.

כן, המנגנון מאפשר למעשה להשתמש באותה הפקדה פעמיים – פעם אחת בגין שנת המס שלגביה נשלחה התראה בגין אי-תשלום, ופעם שניה בגין שנת המס שבה בוצעה ההפקדה בפועל, והכל בכפוף להכנסה החייבת בהפקדה.

בוודאי. עצמאים רשאים להפקיד שיעורים גבוהים מאלו שנקבעו בחוק בהתאם לתקרות החלות על עצמאים, וליהנות מהטבות מס משמעותיות במסגרת הגשת הדוח השנתי.
למחשבון חישוב הטבות המס לעצמאי לחצו כאן

לדוגמה:

 

שנת מס

הכנסה  שנתית חייבת בהפקדה

סה”כ הפקדה שנתית נדרשת בהתאם לחוק

הפקדה בפועל בשנת המס

שנת קבלת התראה לפני קנס

הכנסה חייבת בהפקדה בשנה הנוכחית

סה”כ הפקדה שנתית נדרשת בהתאם לחוק  בשנה הנוכחית

סה”כ הפקדה שביצע בפועל בשנה הנוכחית

הטבת המס שתתקבל בפועל

עצמאי א

2018

108,000 ₪

8,561 ₪

0 ₪

2020

180,000 ₪

10,478 ₪

10,478 ₪

4,634 ₪ = 79% תשואה

 

במקרה זה, אותו עצמאי נדרש להפקיד בשנת 2018 סך שנתי של 8,561 ₪, אך לא הפקיד בכלל. בשנת 2022, הוא קיבל מכתב התראה מהמרכז לאכיפת קנסות, ובחר לשלם לקופת הגמל סך של 8,561 ₪ בגין שנת המס 2018.

תשלום זה מבטל את הקנס, אך מבחינת רשות המיסים בדיווח לשנת 2022 הוא ייחשב כתשלום במסגרת הוראות החוק עבור שנת 2022, ויזכה בהטבות מס גם בגין שנה זו.

הכנסתו החייבת בהפקדה של אותו עצמאי עלתה בשנת 2022 לסך שנתי של 180,000 ₪, ובהתאם לכך הוא נדרש להפקיד סך שנתי של 10,478 ₪ לקופת הגמל, שאותה יוכל להפקיד בשנת 2022 לפי החלוקה הבאה:

– סך של 8,561 ₪ יופנה לקופת הגמל לרישום הפקדה בגין שנת המס 2018, על מנת שיוכל להעביר אסמכתא מתאימה למרכז לאכיפת קנסות ולהימנע מתשלום הקנס

– סך ההפקדה (10,478 ₪) ייחשב להפקדה בשנת 2022, לטובת מילוי חובת ההפקדה שלו בהתאם לחוק

– הטבת המס שיקבל במסגרת הגשת הדוח השנתי תהיה בהתאם לסך ההפקדה וסך ההכנסה החייבת שלו, ותעמוד בקירוב על 4,634 ₪ – כלומר תשואה של 79%

לסיכום, עצמאים יכולים לשלם בשנת מס נתונה גם עבור שנות מס קודמות מבלי להגדיל את ההוצאות שלהם – ועדיין להימנע מתשלום הקנס. כלומר, אותו הכסף משמש לכיסוי התחייבות בשנות מס שונות.

הטבות המס בהפקדה משמעותיות ביותר, ונושאות לעיתים תשואה של למעלה מ-100%! כלומר, ייתכן מצב שבו העצמאי הפקיד 50 ש"ח נטו, ובקופה בפועל יש 100 ש"ח ואפילו יותר.

הטבות המס נחלקות לשני סוגים:

זיכוי – הקטנת סכום המס לתשלום.

ניכוי – הקטנת ההכנסה החייבת שעליה משלמים מס .

ההפקדה המרבית של עצמאי לקופת גמל שיכולה להעניק הטבות מס עומדת על 34,848 ₪ בשנה, והטבת המס המרבית עשויה להגיע לכ-19,127 ₪! כלומר שולם לקופה בפועל 15,721 ₪ (34,848 ₪ – 19,127 ₪), ובקופה יש 34,848 ₪. זוהי תשואה מדהימה של כ-122%, בחסות המדינה.

האפשרות להפקיד אחת לשנה או באופן שוטף לקרן השתלמות במעמד עצמאי היא אחת ההטבות המרכזיות לעצמאים בישראל.

קרן השתלמות היא חסכון ללא מרכיבי ביטוח שניתן למשיכה לרוב אחרי 6 שנות ותק, ובפטור מלא מתשלום מס, לרבות פטור על מס רווחי הון (בכפוף לתקרות).

ההוצאה המותרת בניכוי היא עד 4.5% מההכנסה השנתית של עד 284,000 ש"ח, כך שניתן ליהנות מהטבת ניכוי בגין סכום של עד 12,780 ש"ח.

לעניין פטור מלא ממס, כולל מס רווחי הון, ניתן להפקיד סכום של עד 19,920 ש"ח בשנה (נכון ל-2023), ללא קשר להכנסתכם השנתית. עם זאת, לא ניתן להפקיד כספים לקרן השתלמות עבור שנות מס קודמות, אלא רק עבור שנת המס הנוכחית.

טיפ: אם ברצונכם להפקיד כספים גם לפנסיה (חובה) וגם לקרן השתלמות, אך קשה לכם לעשות זאת מבחינה תזרימית, קרנות ההשתלמות מעניקות לרוב הלוואה בשיעור של עד 50% מסכום הצבירה בריביות אטרקטיביות מאוד (באזור פריים = 1.75% לשנה), וניתן לבקש שלא לשלם כלל את החזר ההלוואה אלא רק אחרי 6 שנים (כשהקרן נזילה). לחילופין, ניתן לשלם קרן וריבית או רק ריבית, בהתאם לתנאי ההלוואה של קרן ההשתלמות שבחרתם (יש הבדלים קטנים בתנאים בין הקרנות).

כלומר, עצמאים יכולים להפקיד 19,920 ש"ח לקרן השתלמות, לטובת מקסום הטבת המס לפטור ממס רווחי הון, ולבקש מהקרן הלוואה של עד 50% מסכום זה, כלומר עד 9,960 ₪.

בעזרת ההלוואה, אותו עצמאי ישלם את החבות שלו לקופת גמל, ואף יקבל הטבת מס על ההפקדה. לכל היותר, עליו להשלים מכיסו 1,238 ש"ח, ככל שהכנסתו מחייבת את התשלום המרבי לקופת גמל, בהתאם להוראות החוק (10,478 ש"ח לשנה).

רבים לא אוהבים לקחת הלוואות, אך זו בהחלט אפשרות חשובה לעצמאים המתקשים בניהול ההוצאות השוטפות אך מבקשים לעמוד בהוראות החוק, ליהנות מהטבות מס ולדאוג לעצמם לפנסיה – לרבות הגנה כספית במצב אבטלה. 

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר

פנסיה חובה לעצמאי

לאחרונה קם וחזר גל המחאה של העצמאים ועימו מגוון רחב של סיפורים אישיים הנוגעים למצוקות אמיתיות של ציבור שלם שלא מקבל הגנה ראויה מהמדינה ומהמוסד לביטוח לאומי כפי שמקבל ציבור השכירים וסובל בין היתר ממוסר תשלומים ירוד של ספקים וחבויות מיסים רבות.

ציבור העצמאים במדינת ישראל עומד על היום כ 540,000 איש ולאחרונה החלו להגיע ליותר יותר עצמאים מכתבי התראה רשומים מהמרכז לאכיפת קנסות על קנס צפוי למי שלא הפקיד כנדרש למוצר פנסיוני. בעקבות פניות רבות שקיבלתי בנושא ולאור מיעוט מידע בנושא, החלטתי לכתוב את חוברת המידע הזו מתוך מטרה להנגיש ולעזור לעצמאים שנדרשים מחד למלא את חובתם החוקית להפקדה לקופת גמל ומאידך לא תמיד מודעים לסכומים הנדרשים, לאיזה מוצר נכון להפקיד, יתרונות שיש בהפקדה כאמור וטיפים שיכולים לסייע כלכלית להמשך התנהלות שוטפת כעצמאי תוך יצירת עתודות חסכון לעתיד.

כחלק מהנגשת המידע לציבור העצמאים , פיתחנו מספר מחשבונים לשימוש של כל אחד מכם. המחשבון קל לתפעול ומאפשר לכל אחד לדעת כמה כסף הוא נדרש להפקיד על פי חוק לתוכניות פנסיוניות,  מהי הטבת המס שיקבל, כמה במקסימום יכול להפקיד ומהי הטבת המס כולל הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי וכולל חישוב לעצמאי שיש לו הכנסות גם כשכיר.

מצאנו כי החוברת והמחשבונים מתאימים גם ליועצי מס, רואי חשבון, סוכני ביטוח ובעלי רישיון פנסיוני  ואנו תקווה כי חוברת המידע יחד עם המחשבונים שפיתחנו יהוו עבורכם כלי עבודה מועיל אשר ישמש אתכם בתבונה ויתרום לחיזוק עתידכם הכלכלי.

המומחים שלנו ישמחו לעמוד לרשותכם ככל שתבקשו לקבל שרותי שיווק פנסיוני באמצעותנו.

בקצרה – איך הכל התחיל

עצמאי משלם ביטוח לאומי (אפילו יותר משכיר) ולמרות זאת אינו זכאי לדמי אבטלה בעת סגירת העסק –  מה עושים?

ב 05.08.2015 מתקבלת החלטת ממשלה מס' 363 שקובעת כי חוק הביטוח הלאומי יתוקן כך שתיקבע בו הוראה שתחייב את העצמאים בתשלום נוסף שישמש אך ורק לצורך מימון הסיוע  לעצמאי במקרה אבטלה.

נשמע פשוט וטוב אז זהו שלא בדיוק… בהחלטת הממשלה נקבע בנוסף כי יוקם צוות בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר שמטרתו בחינה ויצירת מנגנון וכללים שבאמצעותם ישולמו דמי אבטלה לעצמאיים .

כמו כן נקבע כי הצוות יהיה רשאי לבחון עידוד הפרשה לחסכון פנסיוני בקרב עובדים עצמאיים במסגרת מנגנון זה.

מה קרה בפועל?

ב 04/2016 הוגשו לשר האוצר המלצות הצוות שקבעו כי:

 1. החלופה של הקמת ענף אבטלה במוסד לביטוח לאומי – אינה מומלצת.
 2. חלופה של מודל חסכון פנסיוני וסיוע למצב אבטלה על ידי העצמאי עצמו – מומלצת.

במילים אחרות, ההרשאה שניתנה לצוות לעסוק גם בבחינת עידוד הפרשה לחסכון פנסיוני לעצמאים (שאין ספק שהיא חשובה בפני עצה) הפכה למעשה את החלטת הממשלה.

בפועל הצוות בחר שלא לאמץ את החלטת הממשלה להקמת ענף אבטלה דרך המוסד לביטוח לאומי אלא להמליץ על "מודל חסכון וסיוע למצבי אבטלה" אשר מחייב את העצמאי להפקיד לעצמו לפנסיה ולהשתמש בחלק מהכסף כדמי אבטלה במידה ונדרש בכך.

ביום 27/06/2016, אישרה ועדת מחליטים את המלצות הצוות המקצועי וקבעה את עקרונות המנגנון ליישום במסגרת חוק "חסכון וסיוע לעצמאים".

וכך בשלהי שנת 2016 אושר פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית הנוגע לחסכון וסיוע לעצמאיים. 

עיקרי החוק:

במסגרת החוק, ניתנו שלוש "סוכריות" לעצמאים כדלקמן:

 1. דמי הביטוח הלאומי הופחתו לכל מי שהכנסתו החייבת נמוכה מכ 21,000 ₪ לחודש.
 2. הטבת המס לחסכון פנסיוני הוגדלה בשיעור של 0.5%.
 3. הטבת המס לקרן השתלמות הורחבה.

עיקר החוק נוגע לחובת ההפקדה למוצר פנסיוני ולאופן מימוש "דמי האבטלה" מתוך החסכון הפנסיוני.

ראשית נגדיר מיהו עצמאי?

מי שאינו שכיר , המנהל עסק שאינו חברה כולל עוסק מורשה ועוסק פטור. 

אוקי, אני עצמאי  אז מה עכשיו? 

החל מ 01/2017 אתה חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה ו/או ביטוח תגמולים לעצמאי ו/או קופת גמל) בשיעורים הקבועים בחוק בשל ההכנסה החייבת שלך.

מהם שיעורי ההפקדה המינימאליים עפ"י החוק?

עד מחצית השכר הממוצע במשק ( 5,136.5 לחודש) 4.45%.

מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק ( מעל 5,136.5 לחודש ועד 10,273 ₪ לחודש) = 12.55%.

השכר הממוצע במשק – נכון לשנת המס 2019 עומד השכר הממוצע במשק על 10,273 ₪.

אם כך מה המקסימום להפקדה עפ"י החוק?

סך ההפקדה החודשית המרבית בהתאם לחוק הינה 873.2 ₪ בחודש או 10,478 ₪ בשנה.

איך אני יודע מהי ההכנסה החייבת שלי?

בחינת חבות ההפקדה הסופית תיעשה בהתאם לדו"ח השנתי שהגשת לרשות המסים עבור אותה שנה בה נדרשת להפקיד.

מאחר ואתה נדרש להפקיד בשנת המס ולא בשנת הגשת הדו"ח השנתי (שהיא בדר"כ שנת מס מאוחרת משנת ההפקדה),  מומלץ כי תפנה לרואה החשבון/יועץ המס שלך ותבקש ממנו להעריך את ההכנסה החייבת בהפקדה שלך.

מה קורה אם הפקדתי מעט מדי כסף?

במידה ולא הערכת נכון את ההכנסה השנתית שלך והפקדת פחות מדי לתוכנית הפנסיונית, תקבל שנתיים לאחר שנת המס בגינה הפקדת מכתב התראה מהרשות לאכיפת קנסות להשלמת החוסר בהפקדה. ככל שלא תעשה זאת, אתה חשוף לקנס.

טיפ חשוב!
הגדרת ההכנסה החייבת במס לעניין תשלום מס הכנסה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות שונה מהגדרת ההכנסה החייבת בהפקדה לעניין החוק. משמע, ההכנסה החייבת בהפקדה לעולם תהיה שווה או גבוה מההכנסה החייבת במס כך שיתכן ועצמאי אינו חייב כלל בתשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לאחר קיזוזים וניכוי פטורים מותרים ואולם לעניין תשלום הפרשות לפנסיה חובה הוא חייב להפקיד ואם לא יעשה זאת חשוף לקנס.

כך למשל עצמאי שיש לו פטור ממס הכנסה לנכה/עיוור ,יכול להיות פטור מתשלומי מיסים בגין הכנסתו החייבת  אך לא פטור מחובת ההפקדה לפנסיה!

אז איך אני מחשב כמה אני צריך להפקיד בהתאם להכנסה האישית שלי?

מחשבון חסכון פנסיוני לעצמאי מאפשר לך לעשות זאת. תוכל להיכנס למחשבון דרך קישור זה.  

שמעתי שלא כל העצמאים חייבים להפקיד, זה נכון?

אכן, החוק קובע פטור מהפקדה לפנסיה עבור עצמאי שעומד באחד מהתנאים הבאים:

 1. מי שבתום שנת המס טרם מלאו לו 21 שנים.
 2. מי שבתום שנת המס הגיע לגיל 60.
 3. מי שנולד לפני 31.12.1961
 4. מי שבתום שנת המס טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע"מ

אני פטור מחובת הפקדה אבל האם אני עדיין יכול להפקיד לתוכנית פנסיונית וליהנות מהטבות מס?

בוודאי, כל עצמאי יכול להפקיד לתוכנית פנסיונית וליהנות מהטבות מס בהתאם להכנסתו החייבת גם אם פטור מחובת ההפקדה על פי החוק.

ההפקדה לתוכנית פנסיונית אינה עונש, מטרת התוכניות הפנסיוניות היא קודם כל לאפשר לך לחסוך כסף לגיל בו תחליט להפסיק לעבוד ולא לפני גיל 60. 

בנוסף, בחלק מהתוכניות הפנסיוניות ניתן לשלב גם הגנות ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה של פטירה. הגנות אלו מקטינות כמובן את החסכון לפרישה אך מעניקות שקט נפשי לעשיה בעבודה וכל אחד רשאי ויכול לבחור איזה כיסוי ביטוחי לרכוש (קצבתי או חד פעמי) ומה סכום הביטוח שמבקש לרכוש אם בכלל.

מה אם אני גם שכיר וגם עצמאי?

במקרה זה יש לחשב את סכום ההפקדה הנדרש לפי חוק פנסיה חובה לעצמאי ולהפחית ממנו את סכומי ההפקדה בפועל שהופקדו עבורך כשכיר לתוכנית פנסיונית(חלק מעביד וחלק עובד ללא קרן השתלמות).

תוצאה חיובית היא סך ההפקדה שנדרש לבצע כעצמאי, אם התוצאה שלילית , לא נדרש לבצע הפקדה כעצמאי.

שימוש במחשבון פנסיה חובה לעצמאי יאפשר לך לבצע כמה חישוב זה.

מתי אני נדרש לבצע את ההפקדה?

את ההפקדות לחיסכון פנסיוני יש לבצע עבור שנה מסוימת באותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה.

מכיוון שאצל עצמאים קשה לחזות במהלך השנה את ההכנסה החייבת הסופית, ניתן להפקיד סכומים חודשיים לפי ההערכה מושכלת ולבצע השלמות בסוף השנה.

טיפ

מומלץ לבצע הפקדות מדי חודש או לכל היותר אחת לרבעון וזאת על מנת לשמור גם על כיסוי ביטוחי וזאת ככל שההפקדה נעשית לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח עצמאי עם מרכיב ביטוח.

באיזה מוצר אני יכול להפקיד?

עצמאי רשאי לבחור את סוג הקופה אליה יבצע את ההפקדה השוטפת מבין כל אלה:

 1. קרן פנסיה מקיפה במעמד עצמאי.
 2. קרן פנסיה כללית במעמד עצמאי,.
 3. קופת גמל במעמד עצמאי .
 4. פוליסת ביטוח תגמולים לעצמאי.

מה ההבדלים בין כל אחד מהמוצרים ומה עדיף לי?

ממבט על, נאמר כי קרן פנסיה מקיפה חדשה הינה המוצר הפנסיוני היחיד שנהנה מהבטחת תשואה בשיעור של 4.86% לשנה צמוד מדד על כ 30% מהכסף שאנו צוברים בקרן (שיעור האג"ח המיועד לעמיתים עתיד לפחות בשנים הקרובות בהתאם לאסדרה שבוצעה בנושא).

הקרן עצמה מציעה באופן מובנה כיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות ומגוון רחב של מסלולי ביטוח להתאמת גובה הכיסוי.

בנוסף, מציעה קרן הפנסיה מגוון רחב של מסלולי השקעה לבחירתך לטובת ניהול החסכון השוטף.

קרן הפנסיה הכללית דומה מאוד במאפייניה לקרן הפנסיה המקיפה למעט העובדה שאינה זכאית לאג"ח מיועד של המדינה, כלומר כל הכסף, שנצבר מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרת.

פוליסת ביטוח במעמד עצמאי אינה נהנית מאג"ח מיועד , כלומר כל הכסף שנצבר בפוליסה מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרת ואולם מאפשרת למשל רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה עם הגדרה ספציפית מותאמת לעיסוק שלך כיום.

קופת גמל אף היא אינה נהנית מאג"ח מיועד , כלומר כל הכסף שנצבר בפוליסה מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרת אך להבדיל מהמוצרים האחרים בקופת הגמל כל הכסף מושקע למטרת חסכון בלבד אין אפשרות לרכוש  ממנו כיסויים ביטוחיים.

כמובן שהמוצרים השונים נבדלים האחד מהשני גם בנושא גובה דמי הניהול שניתן לגבות.

עכשיו הסתבכתי… עם מי אני יכול לבדוק מה הכי טוב לי?

התחום הפנסיוני מורכב למדי ודורש ידע והתאמה אישית של סוג התוכנית למאפיינים האישיים שלך ולצרכים שלך, אנו ממליצים לך לשקול את סוג המוצר הנכון עבורך עם בעל רישיון פנסיוני (סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני) .

כמובן שהמומחים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך ולסייע לך בנושא.

האם אני נדרש להצהרת בריאות בעת הצטרפות למוצר פנסיוני?

במידה ובחרת להצטרף לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח אם כיסוי אובדן כושר עבודה התשובה חיובית אבל….. מדינת ישראל בחרה לאחרונה ב 4 קרנות פנסיה כקרנות נבחרות ( קרנות ברירת מחדל). קרנות אלו מחויבות להציע דמי ניהול אחידים (וזולים) לכל העמיתים ומצטרף חדש לא נדרש למלא בהן הצהרת בריאות!   (בכל קרנות הפנסיה קיימת תקופה של 5 שנים ראשונות בהן לא יהיה ביטוח במקרה של נכות או פטירה עקב מחלה שקדמה להצטרפות לקרן)

כאמור, רצוי לשקול את בחירת המוצר המתאים לך ביותר עם בעל רישיון פנסיוני שכן מנעד השיקולים והיתרונות והחסרונות של המוצרים השונים גדול ומחייב היכרות מעמיקה וידע רב בתחום.

התחלתי להפקיד, מתי אוכל למשוך את הכסף?

כל שקל שאתה מפקיד למוצר פנסיוני, נחלק לשני מרכיבים:

 1. שני שליש מהכסף מיועד לחסכון תגמולים.
 2. שליש מהכסף מיועד לחסכון עבור תשלום "דמי אבטלה".

מתי ואיך אפשר למשוך את התגמולים?

את החסכון שנצבר מכספי התגמולים, תוכל לקבל כקצבה חודשית, אותה ניתן לקבל החל מגיל 60.

קצבה היא הכנסה חייבת במס אך מדינת ישראל מעניקה הקלות במיסוי למקבלי קצבה שהגיעו לגיל הפרישה ( 67 לגבר, 62 לאישה).

ומה אם לקבל את הכסף בסכום חד פעמי?

עקרונית משיכה חד פעמית של כספי התגמולים חייבת במס של 35% לפחות ואולם אם תעמוד בשני תנאים מצטברים של הגעה לגיל 60 לפחות וקבלת קצבה חודשית של 4,512 ₪ לפחות מקופת גמל תוכל לבקש למשוך את התגמולים כסכום חד פעמי במסגרת כללי היוון קצבה. הסכום החד פעמי יכול להיות פטור ממס או חייב במס והכל בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

ומתי אוכל למשוך מרכיב החיסכון למצב אבטלה ?

כאמור , שליש מהכסף מיועד למצב אבטלה אבל איך מגדירים מצב אבטלה לעצמאי?

מצב אבטלה לעצמאי הוגדר כאחד מאלה:

 1. העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו
 2. העצמאי סגר את עסקו
 3. העצמאי הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה (הכנסה מ 2(1) או 2(8)).

האם יש תנאים נוספים למשיכת "דמי האבטלה" ?

החוק מבחין בין עצמאי שהחל להפקיד משנת 2017 ואילך (מועד כניסת החוק לתוקף) לבין עצמאי שהחל להפקיד קודם לשנת 2017, הן לעניין תנאי הסף והן לעניין גובה הסכומים שניתן למשוך במצב אבטלה. בחלק זה של החוברת נתמקד רק בעצמאי שהחל להפקיד משנת 2017 ואילך .

עצמאי זה, נדרש להפקיד לפחות שנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנה בה זכאי ל"דמי אבטלה".

האם יש מגבלה לסכום הכסף שעצמאי יכול למשוך במסגרת "דמי האבטלה"?

כן, , הסכום יהיה הגבוה מבין אלה:

 1. שלוש פעמים שכר מינימום לחודש (5,300 ₪*3 = 15,900 ₪) 
 2. הנמוך מבין אלה:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה (שליש מהחסכון)
  2. תקרת הפיצויים הפטורה (12,380 ₪ בשנת 2019) מוכפלת במספר שנות הפקדת העצמאי החל משנת 2017 

כיצד ישולם הסיוע במצב אבטלה?

עצמאי שעומד בהגדרת "מצב אבטלה" יקבל את הכסף כקצבה חודשית שתיפרס באופן שווה על פני שלושה חודשים. רק אם הגיע העצמאי לגיל פרישה יקבל את הכסף בתשלום אחד חד פעמי.

מה אם הסכום שנצבר תחת חיסכון למצב אבטלה נמוך מ 3 פעמים שכר מינימום?

במידה והסכום נמוך מ 15,900 ₪ (נכון לשנת 2019),  יהיה רשאי העצמאי להעביר מיתרת התגמולים שנצברו סכומים למרכיב החיסכון למצב אבטלה ובתנאי שלאחר העברת הסכומים כאמור, סך החיסכון שנצבר בקופה למצב אבטלה לא יעלה על 3 פעמים שכר מינימום.

המשמעות הינה כי בכל מקרה בו סכום החסכון שנצבר עולה על 3 פעמים שכר המינימום, "דמי האבטלה" החודשיים שישולמו לעמית עצמאי למשך 3 חודשים רצופים לא יפחתו מדי חודש משכר המינימום במשק.

להלן תוצג דוגמא מספרית להמחשת הסכומים?

 

שנת המס הראשונה בה החל להפקיד

סכום ההפקדה השנתי

שנת המס בה נקלע למצב אבטלה

סך הצבירה בקופה ערב משיכת "דמי אבטלה"

הסכום בנצבר בקופה ב 01/01/2017

מתוך סך הצבירה הסכום שנרשם כחיסכון למצב אבטלה

מתוך סך הצבירה הסכום שנרשם כתגמולים

האם  עומד בתנאי הזכאות לעניין המשיכה?

סכום הזכאות הסופי למשיכה כדמי אבטלה

עצמאי א'

2017

10,500 ₪

2020

51,000 ₪ 

לא רלוונטי

17,000 ₪

35,000 ₪

כן

17,000 ₪

הסבר:

מדובר על עצמאי שהפקיד במשך 3 שנים החל משנת 2017 סך של 10,500 ₪ מדי שנה לקופת הגמל. היתרה העדכנית שלו עומדת על 51,000 ₪. העצמאי נקלע למצב אבטלה בשנת 2020.

הסכום שיוכל למשוך כדמי אבטלה הוא הגבוה מבין:

 1. שלוש פעמים שכר מינימום לחודש (5,300 ₪*3 = 15,900 ₪) .
 2. הנמוך מבין אלה:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה (שליש מהחסכון) = 17,000 ₪. 
  2. תקרת הפיצויים הפטורה מוכפלת במספר שנות הפקדת העצמאי החל משנת 2017 = 12,380 ₪ * 3 = 37,140 ₪.

כלומר, עצמאי זה יהיה זכאי למשוך סך של 17,000 ₪ כדמי אבטלה, ב 3 תשלומים חודשיים שווים של 5,667 ₪ כל אחד.

האם משיכה חד פעמית של מרכיב החיסכון למצב אבטלה  "דמי אבטלה" חייבת במס?

משיכת סכומים של עצמאי ממרכיב החיסכון למצב אבטלה נחשבים לפיצויים (בדומה לפיצויים שמקבל עובד שכיר) ובהתאם יהיו פטורים ממס כולל דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

מצד שני, יתכן וניצול הפטור על "דמי אבטלה" יפגע בפטור שיש לעצמאי על הקצבה החודשית שיהיה זכאי לקבל "נוסחת הקיזוז" .

טיפ

מומלץ לכל עצמאי שנקלע למצב אבטלה לבדוק עם רו"ח/יועץ מס או בעל רישיון פנסיוני את כדאיות משיכת דמי האבטלה בפטור ממס כ"פיצויים" או ויתור על הפטור וקבלת "דמי האבטלה" כהכנסה החייבת במס לרבות ביטוח לאומי ומס בריאות.

האם הפטור הוא מוחלט?

ככל שהעצמאי קיבל בגין אותן שנות עבודה גם מענקי פרישה פטורים ממס (עצמאי שהיה גם שכיר במקביל), יופחת מהסכום הפטור בגין מרכיב החיסכון למצב אבטלה מענקי פרישה שקיבל בפטור ממס כשכיר והכל כאמור בגין אותן שנות עבודה.

האם ניתן כבר לבצע משיכות של עצמאי שנקלע למצב אבטלה בהתאם לאמור?

למרות שכל תכלית החוק נולדה ממציאת פתרון לנושא דמי אבטלה לעצמאי ועל אף שסעיף 23 לחוק הפיקוח קבע כי שר האוצר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם רשאי עמית עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, נכון למועד כתיבת חוברת מידע זו, טרם נקבעו הוראות כאמור!

המשמעות הפרקטית הינה כי עצמאי לא יכול בפועל לבצע משיכה של מרכיב החיסכון למצב אבטלה גם אם הוא נמצא במצב אבטלה ועומד בקריטריונים שנקבעו לכך כפי שפורטו לעיל!

מנגנון אכיפת החוק

במטרה להבטיח את יישום חובת ההפקדה, הוסמך המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לאכוף את החובה.  המרכז לגביית קנסות ישלח לעצמאי שלא הפקיד בכלל או מספיק בהתאם להוראות החוק, התראה בדואר רשום לפיה אם לא יפקיד את התשלומים החסרים כאמור בתוך 90 יום ממועד משלוח ההתראה, יוטל עליו קנס של 500 ₪.  

על פי המנגנון ההתראות תשלחנה עבור שתי שנות מס קודמות, כלומר בשנת 2020 תשלחנה התראות בגין הפקדות שלא בוצעו לשנת 2018.

האם הקנס רלוונטי גם לחוסר הפקדה בשנת 2017?

לא, החוק קובע כי בגין שנת 2017 לא ישלחו קנסות ואולם החל משנת 2018 קובע החוק כי עצמאי שלא יפקיד את הסכום הנדרש על פי החוק ישלם קנס בגובה של 500 ₪.

האם סכום הקנס קבוע?

כן, סכום הקנס הינו קובע ועומד על 500 ₪ והוא יעודכן מדי שנה בהתאם לשיעור שינוי המדד.

האם תשלום הקנס פטור אותי מחובת ההפקדה?

כן, עצמאי שקיבל התראה לקנס ובחר לשלם את הקנס פטר את עצמו מחובת הפקדה בגין שנת המס לגביה מתייחס הקנס.

האם יש עצמאים שפטורים מקבלת קנס?

כן, הקנס לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום העומד על 5,300 ₪ לחודש, כלומר עצמאי שהכנסתו השנתית החייבת בהפקדה נמוכה מ  63,600 ₪ לא חשוף לקנסות.

מה דין הפקדה שבוצעה בגין שנות מס קודמות?

החוק קובע כי הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים, לא תקנה לעצמאי זכויות שתחולתן למפרע ויראו אותם כתשלומים שהופקדו במועד הפקדתם בפועל למעט לעניין ביטול הקנס בגין אי הפקדה עבור אותה שנת מס שבשלן הופקדו.

קיבלתי בשנת 2020  התראה לפני תשלום קנס בגין אי הפקדה בשנת 2018- מה לעשות?

אתה נדרש להפקיד את הסכום המבוקש במוצר פנסיוני ולדרוש מהקופה לרשום את הכסף כהפקדה בגין שנת 2018 עם ערך של שנת 2020 .

לאחר ביצוע ההפקדה, תקבל אישור על ההפקדה אותו תדרש להעביר למרכז לגביית ואכיפת קנסות.


להשלמת התהליך ניתן להיכנס לקישור זה.

האם אני זכאי להטבות מס בגין הפקדה שביצעתי עבור שנות מס קודמות?

הטבות המס שאתה זכאי לקבל הן בשל ההכנסה החייבת בשנת המס בה בוצעה ההפקדה בפועל, משמע, הפקדה בשנת 2020 בגין שנת 2018 תזכה בהטבות מס בגין ההכנסה החייבת בשנת 2020 בלבד. 

האם תשלום כאמור באיחור בגין שנות מס קודמות יכול לקיים גם את חובת התשלום בגין שנת המס הנוכחית?

כן, המנגנון שנקבע מאפשר למעשה להשתמש באותה הפקדה פעמיים! פעם אחת בגין שנת המס לגביה נשלחה התראה בגין אי תשלום ופעם שניה בגין שנת המס בה בוצעה בפועל והכל בכפוף כמובן להכנסה החייבת בהפקדה.

האם אני יכול להפקיד יותר מהקבוע בחוק?

בוודאי, עצמאי רשאי להפקיד שיעורים גבוהים מאלו שנקבעו בחוק בהתאם לתקרות החלות על עצמאי ולקבל בגין ההפקדות הטבות מס משמעותיות (במסגרת הגשת הדוח השנתי)- ראה קישור למחשבון חישוב הטבות המס לעצמאי

להלן דוגמא להמחשת מנגנון הקנסות והמשתמע ממנו:

 

שנת מס

הכנסה  שנתית חייבת בהפקדה 

סה"כ הפקדה שנתית נדרשת בהתאם לחוק

הפקדה בפועל בשנת המס

שנת קבלת התראה לפני קנס

הכנסה חייבת בהפקדה בשנה הנוכחית

סה"כ הפקדה שנתית נדרשת בהתאם לחוק  בשנה הנוכחית

סה"כ הפקדה שביצע בפועל בשנה הנוכחית

הטבת המס שתתקבל בפועל

עצמאי א'

2018

108,000 ₪

8,561 ₪ 

0 ₪ 

2020

180,000 ₪ 

10,478 ₪ 

10,478 ₪

4,634 ₪ = 79% תשואה

הסבר:

עצמאי זה היה אמור להפקיד בשנת 2018 סך שנתי של 8,561 ₪ ואולם בפועל לא הפקיד בכלל. בשנת 2022 קיבל מכתב התראה מהמרכז לאכיפת קנסות ובהתאם בחר לשלם לקופת הגמל סך של 8,561 ₪ בגין שנת המס 2018. כאמור תשלום זה מבטל את הקנס ואולם מבחינת רשות המיסים בדיווח לשנת 2022 הוא יחשב כתשלום במסגרת הוראות החוק עבור שנת 2022 ויזכה גם בהטבות מס בגין שנה זו. הכנסתו של עצמאי זה החייבת בהפקדה עלתה בשנת 2022 לסך שנתי של 180,000 ₪ ובהתאם הוא נדרש להפקיד סך שנתי של 10,478 ₪ לקופת הגמל. 

עצמאי זה, יכול להפקיד בשנת 2022 סך כולל של 10,478 ₪ לקופת הגמל והוא ישמש עבורו כדלקמן:

 1. סך של 8,561 ₪ יופנה לקופת הגמל לרישום הפקדה בגין שנת המס 2018 על מנת שיוכל להעביר אסמכתא מתאימה למרכז לאכיפת קנסות ולהימנע מתשלום הקנס.
 2. סך ההפקדה 10,478 ₪ תחשב להפקדה בשנת 2022 לטובת מילוי חובת ההפקדה שלו בהתאם לחוק.
 3. הטבת המס שיקבל במסגרת הגשת הדוח השנתי תהיה בהתאם לסך ההפקדה וסך ההכנסה החייבת שלו ותעמוד בקירוב על 4,634 ₪ כלומר תשואה של 79%.

מסקנה

העצמאי יכול לשלם בשנת מס נתונה גם עבור שנות מס קודמות מבלי להגדיל את ההוצאה שלו ועדיין להמנע מתשלום הקנס! כלומר להשתמש באותו השקל לטובת כיסוי התחייבות בשנות מס שונות.

האם לכך התכוון המחוקק? אני בספק….

טיפ

לבחירה בשיטת תשלום כאמור ישנן גם השלכות לעניין כיסוי ביטוחי בקופת הגמל ככל שקיים ולעניין תנאי הזכאות לרכיב החיסכון במצב אבטלה.

מהן הטבות המס שאני מקבל עבור ההפקדות שלי או כמה זה שווה לי?

הטבות המס בהפקדה משמעותיות ביותר ושקולות לעיתים לתשואה של למעלה מ 100%! כלומר בפועל יתכן מצב בו ההפקדה עלתה לעצמאי נטו 50 ₪ אבל בקופה יש 100 ₪ ואפילו יותר…..

עקרונית הטבות המס נחלקות לשני סוגים:

זיכוי – הקטנת סכום המס לתשלום.

ניכוי- הקטנת ההכנסה החייבת עליה משלמים מס .

הידעת?

סה"כ הפקדה מרבית של עצמאי לקופת גמל שיכולה להעניק הטבות מס – 34,848 ₪ בשנה כאשר הטבת המס המרבית יכולה להגיע לכ 19,127 ₪! כלומר שילמתי לקופה בפועל 15,721 ₪ ( 34,848 ₪ – 19,127 ₪) ובקופה יש 34,848 ₪… תשואה של כ 122%!!! השקעה מדהימה בחסות המדינה.

ומה עם הפקדה לקרן השתלמות?

אחת ההטבות המרכזיות שיש לעצמאי היא האפשרות להפקיד אחת לשנה או באופן שוטף לקרן השתלמות במעמד עצמאי.

מדובר על חסכון ללא מרכיבי ביטוח שניתן למשיכה בדר"כ לאחר 6 שנות ותק ובפטור מלא מתשלום מס לרבות פטור על מס רווחי הון (בכפוף לתקרות)

כמה מותר להפקיד?

ההוצאה המותרת בניכוי היא עד 4.5% מההכנסה השנתית ולא יותר מהכנסה של 264,000 ₪ כלומר הפקדה מרבית של 11,880 ₪.

ואם אני רוצה להפקיד יותר ?

לעניין פטור מלא ממס כולל מס רווחי הון ניתן להפקיד אפילו יותר!

עד 18,480 ₪ בשנה ולא משנה מה גובה ההכנסה השנתית שלך!

האם אני יכול להפקיד גם עבור שנות מס קודמות?

לצערי לא…. ההטבה מוענקת רק עבור הפקדה לאותה שנת מס.

טיפ

אני קצר בכסף ומאוד רוצה להפקיד גם לקרן השתלמות וגם לפנסיה (כי אני חייב), האם יש משהו שאני יכול לעשות?

בהחלט! קרנות ההשתלמות מעניקות בדר"כ הלוואה עד שיעור של 50%  מסכום הצבירה בריביות אטרקטיביות מאוד (באזור פריים = 1.75% לשנה) כאשר ניתן לבקש שלא לשלם כלל את החזר ההלוואה אלא לאחר 6 שנים כשהקרן נזילה או לחלופין לשלם קרן וריבית או רק ריבית והכל בהתאם לתנאי ההלוואה של קרן ההשתלמות שבחרת (יש הבדלים קטנים בין הקרנות בתנאים).

מה זה אומר בפועל?

עצמאי יכול להפקיד 18,480 ₪ לקרן השתלמות לטובת מקסום הטבת המס לפטור ממס רווחי הון ולבקש מהקרן הלוואה של עד 50% מסכום זה, כלומר עד 9,240 ₪.

עם ההלוואה ישלם העצמאי את החבות שלו לקופת גמל ואף יקבל הטבת מס על ההפקדה הזו.

לכל היותר, העצמאי יצטרך להשלים מכיסו 1,238 ₪ ככל שהכנסתו מחייבת את התשלום המרבי לקופת גמל בהתאם להוראות החוק העומד על 10,478 ₪ לשנה.

חשוב לזכור , כי הלוואה צריך להחזיר ולא כל אחד אוהב "למנף" כספו ואולם זו בהחלט אפשרות חשובה לעצמאי המתקשה במחזור העסקים הטבעי שלו בניהול הוצאותיו השוטפות ומבקש לעמוד בהוראות החוק, ליהנות מהטבות מס ולדאוג לעצמו לפנסיה לרבות להגנה כספית במצב אבטלה.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו עמנו קשר